Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Brčko distriktu dali su saglasnost na četiri projektna zadataka i to tri iz oblasti e-uprave, a jedan iz oblasti javnih finansija.

Radi se o projektima: Implementacija zajedničkih servisa za eusluge, Izrada kataloga javnih registara u BiH, Specijalistički program obuka za IT menadžere i Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH.

Implementacijom  zajedničkih servisa za eUsluge, između ostalog, predviđena je implementacija po jedne eusluge za sva četiri upravna nivoa u BiH. Za nivo BiH predviđena je usluga koju se odnosi na Institut za mjeriteljstvo BiH, s ciljem omogućavanja građanima i pravnim licima da podnose online zahtjeve za ostvarivanje usluga, da dodaju elektronske priloge, da izvrše elektronsko plaćanje, da dobiju termin za realizaciju usluge, da dobiju informaciju o statusu predmeta, i da dobiju tražene certifikate, rješenja i sl. elektronski. Za nivo FBiH radi se o elektronskoj usluzi  korištenja podataka i vršenja usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. U Republici Srpskoj planirana je implementacija elektronske usluge dobivanja digitalizovanog zemljišnoknjižnog uloška. Namjena buduće elektronske usluge Vlade Brčko distrikta BiH je da se jednoobrazno vrši informisanje i izvještavanje o svim konkursima za slobodna radna mjesta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH putem web usluge Vlade Brčko distrikta BiH i omogući potencijalnim kandidatima prijavljivanje na konkurse putem interneta. Osobama  koja traže zaposlenje treba da bude omogućen uvid i pretraga objavljenih konkursa, te on-line slanje prijava na konkurse i praćenje aktivnosti koje su uvezi sa njihovim prijavama i konkursima na koje su prijavljeni.

Cilj projekta „Izrada kataloga javnih registara je poboljšanje kvaliteta  usluga koje uprava pruža poslovnim subjektima i građanima kroz pružanje agregiranih elektronskih usluga preko jedinstvenih tačaka kontakta. Između ostalog i ovim projektom je predviđena imlementacija po jedne usluge za sva četiri nivoa vlasti.

Uspješna realizacija ova dva projekta , koji bi trebali početi krajem  godine,  zavisit će od  usvajanja odluka o okviru interoperabilnosti unutar institucija uprave  I seta pratećih dokumenata , a što bi trebale usvojiti Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH.

Članovi Upravnog odbora dali su saglasnost i za projektni zadatak “Specijalistički program obuka za IT menadžere” kojim će se unaprijediti vještine i znanje za 63 državna službenika koji se bave ovim poslovima u institucijama BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Također, usvojen je i “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH” kojim se unapređuje sistem trezorskog poslovanja, a u skladu sa evropskom praksom.

Na sjednici je usvojen i Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2013. godinu.