Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Brčko distriktu BiH dali su suglasnost na četiri projektna zadataka i to tri iz oblasti e-uprave, a jedan iz oblasti javnih financija.

Radi se o projektima: Implementacija zajedničkih servisa za eusluge, Izrada kataloga javnih registara u BiH, Specijalistički program obuka za IT menadžere i Informacijski sustav trezora Brčko distrikta BiH.

Implementacijom  zajedničkih servisa za eusluge, između ostalog, predviđena je implementacija po jedne eusluge za sve četiri upravne razine BiH. Za nivo BiH predviđena je usluga koju se odnosi na Institut za mjeriteljstvo BiH, s ciljem omogućavanja građanima i pravnim licima da podnose online zahtjeve za ostvarivanje usluga, da dodaju elektronske priloge, da izvrše elektronsko plaćanje, da dobiju termin za realizaciju usluge, da dobiju informaciju o statusu predmeta, i da dobiju tražene certifikate, rješenja i sl. elektronski. Za nivo FBiH radi se o elektronskoj usluzi  korišćenja podataka i vršenja usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. U Republici Srpskoj planirana je implementacija elektronske usluge dobivanja digitaliziranog  zemljišnoknjižnog uloška. Namjena buduće elektronske usluge Vlade Brčko distrikta BiH je da se jednoobrazno vrši informiranje i izvještavanje o svim konkursima za slobodna radna mjesta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH putem web usluge Vlade Brčko distrikta BiH i omogući potencijalnim kandidatima prijavljivanje na konkurse putem interneta. Osobama  koja traže zaposlenje treba da bude omogućen uvid i pretraga objavljenih konkursa, te on-line slanje prijava na konkurse i praćenje aktivnosti koje su uvezi sa njihovim prijavama i konkursima na koje su prijavljeni.

Cilj projekta „Izrada kataloga javnih registara je poboljšanje kvalitete usluga koje uprava pruža poslovnim subjektima i građanima kroz pružanje agregiranih elektronskih usluga preko jedinstvenih tačaka kontakta. Između ostalog i ovim projektom je predviđena imlementacija po jedne usluge za sva četiri nivoa vlasti.

Uspješna realizacija ova dva projekta , koji bi trebali početi krajem  godine,  zavisit će od  usvajanja odluka o okviru interoperabilnosti unutar institucija uprave  i seta pratećih dokumenata , a što bi trebale usvojiti Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH.

Članovi Upravnog odbora dali su saglasnost i za projektni zadatak “Specijalistički program obuka za IT menadžere” kojim će se unaprijediti vještine i znanje za 63 državna službenika koji se bave ovim poslovima u institucijama BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Također, usvojen je i “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH” kojim se unapređuje sistem trezorskog poslovanja, a u skladu sa europskom praksom.

Na sjednici je usvojen i Godišnje finansijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave za 2013. godinu.