Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana 28.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 17.02.2012. godine;

2.    Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2011. godinu, s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave;

3.    Izvještaj o evaluaciji ponuda u okviru javne nabavke pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekt "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I" s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj;

4.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za javnu nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekt "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I" s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

5.    Početni izvještaj za projekt "Informacijski sistem upravljanja budžetom" s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Početni izvještaj;

6.    Informacija o stanju projekta "Izrada i uspostavljanje ovira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

7.    Informacija o postupku javne nabavke za projekt „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH sa prijedlogom Odluke;

8.    Informacija o poništenju postupka javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH";

9.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

10.    Razno.