Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Švedskog insitutta za javnu upravu organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju "Usluge, vještine i kapaciteti – ključni izazovi u Evropi u izgradnji moderne javne uprave".

Cilj konferencije je da promoviše saradnju između zemalja u regionu u oblasti javne uprave i da se usvoji ministarska deklaracija koja će potvrditi uspostavljanje dugoročne saradnje po uzoru na Evropsku mrežu javne uprave.

Ovakva regionalna konferencija će predstvnicima javnih uprava zemalja kandidata za članstvo u EU i zemalja članica EU pružiti mogućnost razmjene ideja i iskustava u provođenju reforme javne uprave te identifikovanja mjera i pristupa koji istovremeno doprinose ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje.

Ovaj dvodnevni događaj odigraće se 6. i 7. oktobra 2011. godine u Beogradu. Za prvi dan predviđeni su ekspertski sastanci kroz 3 panela/radne grupe:

  • "Bolje usluge građanima i privredi"
  • "Razvoj vještina upravljanja u javnoj administraciji"
  • Izgradnja administrativnih kapaciteta za implementaciju zakonodavstva EU".

Drugi dan konferencije obuhvata održavanje sastanka ministara zemalja regiona zaduženih za reformu javne uprave.

Polazeći od preporuka koje će dati ekspertske radne grupe, 7. oktobra će se na posebnom sastanku ministara iz zemalja regiona i zainteresovanih zemalja članica EU pripremiti i objaviti deklaracija o zajedničkim zaključcima i preporukama za održivo provođenje reforme javne uprave.