Naš je cilj da izgradimo takvu državnu službu u kojoj nema mjesta korupciji. Institucije u BiH moraju poduzeti sve preventivne mjere da korupcija više ne bi bila akutan problem, izjavila je za Fenu koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac.

Borba protiv korupcija bila je jedan od ključnih uvjeta za liberalizaciju viznog režima sa zemljama Schengena, koja stupa na snagu u srijedu. Međutim, postoje različita viđenja o tome koliko je zaista urađeno u borbi protiv korupcije u državnoj službi.

Borovac navodi da je Akcionim planom za provedbu Strategije borbe protiv korupcije za period 2009. – 2014. Ured koordinatora za reformu javne uprave, zajedno sa Vijećem ministara BiH i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije određen je kao nosilac aktivnosti, sa zadatkom "razviti i usvojiti Program moderniziranja javnog sektora s ciljem jačanja javnog sektora u BiH, kako bi isti obavljao svoju funkciju na učinkovitiji, pouzdaniji i predvidiv način".

Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan 1 sadrži mjere i aktivnosti za modernizaciju i jačanje javnog sektora u BiH. U toku je implementacija Akcionog plana 1 ali i njegovo revidiranje.

"Mjere i aktivnosti predviđene ovim planom u konačnici imaju za cilj efikasan i transparentnan rad javne uprave, a što znači da se time sužava prostor za korupciju", kaže Borovac.

Nacrtom revidiranog Akcionog plana 1, u oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima, koji će se narednih mjeseci naći pred Vijećem ministara BiH, entitetskim i Vladom Brčko distrikta, predviđeno je smanjenje nivoa korupcije i slučajeva sukoba interesa u državnoj službi.

U sklopu ove mjere, navodi Borovac, predviđene su aktivnosti kao što su afirmacija implementacije odredbi etičkih ili kodeksa ponašanja u praksi te uvođenje posebnih i standardiziranih programa obuke iz oblasti antikorupcije i sprečavanja sukoba interesa u državnoj službi.

Tako je Ured koordinatora u novembru 2008. godine donio Etički kodeks kojim se uređuju principi ponašanja državnih službenika i zaposlenika. Etičkim kodeksom, između ostalog, državnim službenicima i zaposlenicima je zabranjeno da primaju novac, poklone, usluge ili neku drugu korist za sebe ili drugoga, ali i da podstiču na davanje, to jest svojim ponašanjem, postupcima ili riječima stavljaju do znanja da očekuju bilo koju korist, odnosno ne smiju preduzimati bilo koje radnje i postupke koje bi ih dovele u zavisan položaj.

"Uspostavili smo otvorene komunikacijske kanale u cilju davanja poticaja klijentima ili državnim službenicima da izvijeste o korupciji. Od 2009. godine na zgradi Ureda postavili smo sanduče kako bi građani mogli iznijeti svoje prijedloge, sugestije i žalbe, a samim tim i prijaviti slučajeve korupcije, a s ciljem što transparetnijeg rada naše institucije. Sve e-mail adrese zaposlenih u Uredu, također su dostupne na našoj zvaničnoj web stanici (www.parco.gov.ba). O provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, Ured redovno obavještava Ombudsmene BiH te Parlamentarnu skupštinu BiH. Na preporuku Ureda za reviziju finansijskog poslovanja bh. institucija., također smo unaprijedili proces interne kontrole Ureda. Još jedan od načina transparentnosti našeg rada je i uspostavljanje monitoring procesa nad realizacijom projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave", kaže državna koordinatorica Semiha Borovac.

Sa druge strane, u Transparency Internationalu BiH ocijenjuju da je u proteklom periodu BiH ostvarila vrlo ograničen napredak u suzbijanju korupcije.

"Napredak je uglavnom formalne prirode, kroz ispunjavanje uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, usvajnje Zakona o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, zatim strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Međutim niti je agencija formirana, niti je strategija počela da se primjenjuje", kazao je Feni izvržni direktor Transparencyja Srđan Blagovčanin.

On je istaknuo da je BiH i dalje percipirana kao najkorumpiranija zemlja regiona prema indeksu Transparencyja, sa enormnim prisustvom političke ali i administrativne korupcije, objavio je portal sarajevo-x u ponedjeljak, 13. decembra 2010. godine.