Na jučerašnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije BiH, u skladu s obavezama iz stand by aranžmana i na temelju obavljenih rasprava o Nacrtu, utvrdila je novi prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Cijeneći značaj ovog dokumenta, Vlada je odlučila da ovaj zakon, prije nego se ponovo nađe na sjednici Vlade FBiH i upućivanja u parlamentarnu proceduru, bude dostavljen na mišljenje predsjednicima klubovima poslanika svih parlamentarnih stranaka u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Slijedeći osnovni cilj da se na jedinstven i jednak način definira ova oblast do sada regulisana u više zakona i podzakonskih propisa, Prijedlog zakona odnosi se, kako na izabrane dužnosnike, nositelje izvršnih funkcija i savjetnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, tako i na državne službenike i namještenike u organima državne službe Federacije BiH i policijske službenike organa unutrašnjih poslova Federacije.

Utvrđen nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede

Federalna vlada utvrdila је i u parlametarnu proceduru uputila Nacrt novog zakona o poticanju razvoja male privrede iz razloga što bi izmjene i dopune postojećeg obuhvatile gotovo polovinu njegovih odredaba.

Njime se definicija male privrede usklađuje sa preporukama Evropske unije i utvrđuju kriteriji za razlikovanje mikro, malih i srednjih preduzeća. Određeni su i nositelji Programa razvoja i utvrđene njihove obaveze, koji na period od četiri godine donosi Federalna vlada, a koji podrazumijeva i obavezu donošenja godišnjih planova sa prioritetima poticaja i planom poticajnih mjera i aktivnosti. Sredstva za finansiranje Programa osiguravaju se u Budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu u visini do dva posto vrijednosti godišnjeg budžeta, odnosno proporcionalno vrijednosti njegovog eventualnog rebalansa.

Za poticanje efikasnosti poslovanja i razvoja subjekata male privrede Nacrt zakona predviđa mogućnost da, kada se za to steknu uslovi, Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, osnuje Agenciju za razvoj male privrede.

Nacrt zakona koji ima osam poglavlja, sa svega 25 članova, također, precizira prava i obaveze korisnika poticajnih sredstava i predviđa efikasniji nadzor nad njihovim korištenjem, kao i praćenje učinaka poticajnih sredstava.

Strategija reforme penzionog fonda FBiH

Vlada FBiH obavila je i raspravu o dokumentu Strategija penzijskog fonda u FBiH, koji definira sam proces reforme, njene ciljeve i zadatke i, istovremeno, treba da posluži kao opšti informativni materijal koji određuje način i dinamiku provedbe procesa reforme sa njenim krajnjim ishodom.

Osnovni cilj reforme penzijskog sistema jest postizanje njegove dugoročne održivosti i osiguranje adekvatnog nivoa primanja građanina u poznijem životnom dobu (sprječavanje siromaštva). U dosadašnjem periodu, isko se nivo penzija blago povećavao, njihov dostignuti iznos ne omogućava obezbjeđenje zadovoljavanja materijalnih i životnih potreba njihovih korisnika.

O tome govori podatak da penziju u iznosu od 235,85 KM prima 159.720 penzionera što čini 48,94 posto od njihovog ukupnog broja. Zato se kao opći ciljevi reforme utvrđuju: sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu i osiguranje dohotka u starosti za sve grupe stanovništva, obezbjeđenje dugoročne održivosti, razvoj finansijskog tržišta i veće uključivanje osiguranika i obuhvat penzijskim sistemom.

Specifični ciljevi reforme su vraćanje povjerenja u penzijski sistem kod osiguranika i korisnika, stvaranje snažnog penzionog fonda koji će zadovoljiti potrebe klijenata, harmonizirano funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja i poboljšanje uslova za razvoj privatnog sektora i poslovnog okruženja.

Što se tiče odabira penzijskog modela, očekuje se njegova detaljna razrada u javnim raspravama i analizama u Parlamentu FBiH, sindikatima, udruženjima poslodavaca, akademskoj zajednici, udruženjima penzionera i drugim interesnim grupama, prenosi portal svevijesti.ba