Dnevni avaz: Vijeće ministara BiH danas je, na prvi put održanoj "elektronskoj" sjednici, utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Turske, saopćeno je nakon sjednice.

"Elektronska" sjednica znači da je svaki ministar pred sobom imao laptop, a svi materijali bili su u elektronskoj formi.

Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da Predsjedništvu BiH u proceduru dostavi Prijedlog osnova za vođenje pregovora i Prijedlog odluke o prihvatanju ovog sporazuma, Implementacionog protokola o finansijskoj pomoći i Logističkog implementacionog protokola između Ministarstva odbrane BiH i Generalštaba Republike Turske.

Za potpisnika Sporazuma predložena je zamjenica ministra odbrane za upravljanje resursima Marina Pendeš.

Sporazumom o vojnom grantu predviđeno je da vlada Republike Turske donira Vijeću ministara BiH 787.500 turskih lira (TL), protuvrijednost u US dolarima, od čega će 750.000 biti osigurano kao materijal i usluge, a 37.500 kao gotovina.

Gotovina se prema Sporazumu koristi za kurseve vojnog osoblja Ministarstva odbrane u Turskoj, troškove osoblja koje posjećuje Tursku radi unapređenja bilateralnih odnosa i za druge slične potrebe.

Sporazum će implementirati Ministarstvo odbrane BiH, u ime Vijeća ministara, i Generalštab Republike Turske, u ime Vlade Turske, a grant će biti dostupan od 2009. godine.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt gasifikacije Srednjobosanskog kantona.

Vijeće ministara odredilo je delegaciju za pregovore u sastavu: ministar finansija i trezora ili ovlaštena osoba – šef pregovaračkog tima, federalni ministar finansija ili ovlaštena osoba, ministar finansija Republike Srpske ili druga ovlaštena osoba, federalni ministar energije, rudarstva i industrije ili ovlaštena osoba i direktor BH Gasa.

Ministarstvo finansija i trezora nakon okončanih pregovora u skladu sa zakonom dostavit će prijedlog osnova Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Ovim ugovorom predviđeno je finansiranje izgradnje oko 40 kilometara visokotlačnog transportnog gasovoda kojim će se omogućiti snabdijevanje prirodnim gasom četiriju općina u Srednjobosanskom kantonu – Travnik, Vitez, Busovača i Novi Travnik.

Za realizaciju ovog projekta Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojit će 19 miliona eura s rokom otplate od 15 godina uključujući grace period od tri godine.

Projekt je alociran na Federaciju BiH i trebao bi biti okončan do 31. decembra 2011. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, donijelo je Odluku o uspostavi Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom uspostavlja se Državni komitet sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine koji koordinira saradnju među nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine radi efikasne primjene mjera, radnji i postupaka zrakoplovne sigurnosti, preventivnim djelovanjem te djelovanjem u vanrednim i kriznim situacijama.

Uspostavljanjem Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva, Bosna i Hercegovina ispunjava međunarodne obaveze koje je kao članica preuzela od Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i osigurava dosljednu primjenu ICAO standarda sigurnosti i preporučene prakse.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izdvajanju 500.000 KM iz rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. Graničnoj policiji BiH, u svrhu adaptacije ustupljenog prostora vojnih objekata za smještaj organizacionih jedinica u Bijeljini i Trebinju.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju Mirjane Nikolić za predsjednika i Darija Sandića i Suvada Džafića za potpredsjednike Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Agencije za državnu službu o imenovanim državnim službenicima kojima su istekli mandati i njihovom pravnom statusu.

U Informaciji se navodi da je, zaključno sa 17. septembrom 2009. godine istekao mandat šesterici imenovanih državnih službenika, među kojima su tri rukovodioca institucija. Radi se o direktoru i zamjenicima direktora Agencije za statistiku BiH, direktoru i zamjeniku direktora Instituta za akreditiranje BiH i direktoru Fonda za povratak BiH.

U skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH sa 78. sjednice, direktor i dva zamjenika direktora Agencije za statistiku BiH dužnost će obavljati do okončanja javnog konkursa.

Javni oglas za imenovanje direktora i zamjenika direktora Instituta za akreditiranje BiH također je već proveden i pripremljena je lista uspješnih kandidata, a kada je riječ o Fondu za povratak, javni oglas je raspisan i konkursna procedura je u toku.

Agencija za državnu službu u Informaciji navodi i da je 1. juna 2007. godine istekao mandat sekretaru s posebnim zadatkom u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

Rukovodećim državnim službenicima, sekretaru na posebnom zadatku, prestaje radni odnos danom razrješenja od Vijeća ministara, a ne samim istekom mandata.

Do tada ostaju na dužnosti s punim obimom ovlaštenja i odgovornosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program mogućnosti zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini (YERP) između Ministarstva civilnih poslova BiH – Vijeća ministara BiH i Ureda stalnog koordinatora UN-a u Bosni i Hercegovini, Razvojnog programa UN-a (UNDP), UNICEF-a, Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Za potpisivanje ovog dokumenta ovlašten je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

Radi se o programskom dokumentu, ukupne vrijednosti 5.999.985 američkih dolara donatorskih sredstava, koji će biti provođen u naredne tri godine putem međunarodnih organizacija (UNDP, UNICEF, UNPFA, UNV – Dobrovoljci UN-a i IOM), u saradnji s organima vlasti i civilnog društva u BiH.

Cilj Programa je povećanje kapaciteta obrazovnog sistema i lokalnih zajednica za poboljšanje zapošljavanja mladih, jačanje kapaciteta javnih zavoda za zapošljavanje i civilnog društva za izradu i provođenje određenih mjera za zapošljavanje mladih te smanjenje negativnog utjecaja nepravilnih migracija.

Program je odobrio Odbor Fonda za milenijske razvojne ciljeve (MDG-F) u New Yorku.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH.

Izmjenama Pravilnika u dijelu koji se odnosi na kategorizaciju sportista koji su ostvarili značajne sportske rezultate, umjesto nagrada za osvojena mjesta na svjetskom prvenstvu, od 4. do 12., kako je bilo ranije, predviđeno je nagrađivanje od 4. do 7. mjesta.

Izmjenama i dopunama Pravilnika regulirano je da se sportska zvanja dodjeljuju i na osnovu prijave sportskih saveza entiteta, kantona ili pojedinaca, a ne samo na osnovu prijave sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova dodjeljuje sportska zvanja do 31. marta za proteklu godinu, s tim da se prijedlozi dostavljaju do 15. februara za proteklu godinu.

Dodaje se i novi član prema kojem će prava zaslužnog sportiste, sportiste internacionalnog razreda i sportiste saveznog razreda pojedinci moći ostvariti od 1. januara 2010. godine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je sva ministarstva da u najkraćem roku dostave prijedloge zakona koji su planirani Programom rada Vijeća ministara za 2009. godinu, kako bi do kraja godine bili upućeni u parlamentarnu proceduru.