Principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Sudu BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH, kojima se definira mandat međunarodnih sudija i tužilaca, na sjednici Predstavničkog doma Paralamentarne skupštine BiH nisu dobili potrebnu entitetsku većinu poslanika iz RS-a pa su upućeni Komisiji Kolegija na usaglašavanje.

U decembru 2009. godine ističe prijelazni petogodišnji mandat tokom kojeg su međunarodne sudije i tužioci postupali pred Sudom i Tužilaštvom BiH. Međutim, uslijedile su inicijative za produžetak ovog prijelaznog perioda i ostanak međunarodnih sudija i tužilaca i nakon 2009.

Tomom diskusije poslanika čula su se oprečna mišljenja o predloženim zakonima. Dok su poslanici iz RS-a uglavnom isticali da je vrijeme za odlazak međunarodnih sudija i tužilaca, većina poslanika iz Federacije BiH smatra da trebaju ostati te da ne treba reducirati njihov mandat, saopćila je Fena.

Predstavnički dom usvojio je jučer Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu BiH kojim je precizirano da o postojanju imuniteta u krivičnom i parničnom postupku odlučuje sud pred kojim se vodi postupak, što je i suštinska izmjena ovog zakona.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH čiji su predlagači poslanici Sefer Halilović, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Šemsudin Mehmedović, Denis Bećirović, Velimir Jukić i Adem Huskić.

Izmjene se odnose isključivo na uvođenje kaznenih odredbi za javne organe i odgovorne osobe u javnom organu koje onemoguće ostvarivanje prava na pristup informacijama. Ovim izmjenama postojećeg zakona predviđa se kao sankcija novčana kazna od 1.000 do 15.000 KM.

Nakon što Komisija Kolegija nije postigla saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, poslanici su usvojili prijedlog ovog zakona, čijim se donošenjem stvaraju uslovi za ispunjavanje zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda koji je pred BiH postavljen kao uslov za zaključivanje Stand-by aranžmana.

Poslanici su podržali principe Prijedloga zakona o slobodnim zonama u BiH. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se uskladi postojeći Zakon o slobodnim zonama u BiH s važećim Zakonom o carinskoj politici BiH, odnosno evropskim standardima u ovoj oblasti.

Podržani su i principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, Prijedloga zakona o primjeni Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom kao i Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službenom glasniku.

Predstavnički dom nije imenovao članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije, a nije podržao ni inicijativu poslanika Kluba SNSD da se na sjednici Doma razmatra „Informacije o efektima (normativne, regulativne i institucionalne koristi) zakonskih rješenja kojima su prenesene nadležnosti sa entiteta na nivo zajedničkih organa u BiH".