Projekt Evropske unije pod nazivom „Pružanje podrške razvoju trgovinske politike i jačanju kapaciteta u Bosni i Hercegovini” (EU TPP), u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organizira konferenciju na temu „Vanjskotrgovinska politika u BiH – u susret ulasku u EU i svjetski trgovinski sistem“.

Bosna i Hercegovina je trenutno članica CEFTA-e; sa EU je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Privremeni sporazum je stupio na snagu, a pregovori o priključenju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ulaze u svoju završnu fazu. S obzirom na ovakav razvoj situacije, potrebno je pokrenuti odgovarajuće reforme politike na području vanjske trgovine kako bi se stvorili uslovi da bh. ekonomija ostvari najveću moguću korist od ovih procesa ekonomske integracije te da proširi svoje izvozne aktivnosti na tržišta CEFTA-e i zemalja članica EU.

Tokom ove konferencije, koja će biti održana 17. decembra ove godine u amfiteatru zgrade UNITIC u Sarajevu, bit će predstavljeni rezultati koje je postigao EU TPP. Trenutni status po pitanju CEFTA-e i provedbe Privremenog sporazuma te napredak u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji bit će posebno istaknuti.

Tokom svog postojanja, EU je pružala podršku bh. institucijama, naročito Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a ova podrška se sastojala u pripremi nacrta i provedbi obuhvatne politike vanjske trgovine te u usklađivanju bh. zakonodavstva sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije i acquis communautaire-om. Vrijednost ovog Projekta tokom perioda od 20 mjeseci je 1.457.653 EUR.