Dnevni list: Nacrtom zakona o upravnoj inspekciji, koji je Vlada RS-a usvojila, propisano je da će novčanom kaznom od 2000 do 10.000 maraka biti kažnjeno javno poduzeće, ustanova ili druga pravna osoba koja vrši javnu ovlasti ako upravnom inspektoru onemogući vršenje inspekcijskog nadzora, a od 50 do 1500 maraka odgovorna osoba.

Novčanom kaznom od 2000 maraka do 10.000 maraka kaznit će se ako ne stave na uvid traženu dokumentaciju.