Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Nadzornog tima;

2. Formalno izjašnjenje o projektnom prijedlogu „Unapređene pravila i procedura za izradu zakonskih i drugih propisa“;

3. Informacija o Bazi podataka propisa (LDB – Legislative Data Base);

4. Razmatranje stanja u predmetnoj oblasti i nominovanje novih projektnih prijedloga;

5. Razno

biće održan u petak 26.09.2008. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.

Radni materijali za ovaj sastanak dostupni su u sekciji za registrovane korisnike – Materijali nadzornih timova .