FENA: SARAJEVO – Vijeće ministara BiH usvojilo je danas u Sarajevu Akcioni plan provođenja odredbi Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), te Informaciju Direkcije za evropske integracije BiH o izradi ovog akcionog plana.

Akcioni plan sadrži obaveze koje proizilaze iz pojedinih odredaba Privremenog sporazuma i SAA, rokove za njihovo ispunjavanje, opis stanja i mjere koje se trebaju preduzeti, kao i odgovorne institucije za njihovo izvršenje.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić danas nakon sjednice nije mogao preciznije govoriti o rokovima iz ovog akcionog plana, s obzirom na obimnost samog materijala.

Ocijenio je, međutim, da izrada ovog akcionog plana pokazuje "dobar i obećavajući tempo" u ovoj oblasti, te da je Vijeće ministara posvećeno ispunjavanju obaveza.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Direkciju za evropske integracije da Akcioni plan elektronskim putem distribuira svim nadležnim ministarstvima i organima uprave u Vijeću ministara, te koordinatorima za evropske integracije iz vlada Federacije BiH, RS-a i Distrikta Brčko BiH.

Zadužena su nadležna ministarstva i drugi organi uprave na državnom i entitetskom nivou da ažuriraju Akcioni plan za provođenje obaveza iz Privremenog sporazuma i SAA kvartalno ili češće, u zavisnosti od održavanja Privremenog odbora i pododbora.

Direkcija za evropske integracije će objediniti ažurirani pregled stanja i obaveza, te takav ažurirani Akcioni plan za provođenje obaveza iz Privremenog sporazuma i SAA dostavljati Vijeću ministara na usvajanje i Evropskoj komisiji na uvid.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plana za ispunjavanje zahtjeva iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima za građane BiH, čiji je predlagač Interresorna radna grupa za pregovore o liberalizaciji viznog režima za građane BiH.

Ovim akcionim planom, BiH se obavezala do 1. septembra Evropskoj komisiji dostaviti Izvještaj o spremnosti, nakon čega će Evropska komisija napraviti procjenu izvještaja i bh. strani dostaviti detaljne smjernice o potrebnim aktivnostima u svakom od pojedinačnih zahtjeva.

Interesorna radna grupa danas je zadužena da nastavi pregovore sa Evropskom komisijom o liberalizaciji viznog režima.

Donesena je odluka i o dopuni Odluke o imenovanju Interresorne radne grupe, kojom se za njenog člana, uz ranije imenovane članove, imenuje i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Petar Kovačević.

Zadužene su nadležne institucije, koje su nosioci aktivnosti po akcionom planu, da u predviđenim rokovima izvrše svoje obaveze, te da o podnesu izvještaj Interresornoj radnoj grupi koja će objedinjeni izvještaj podnijeti predsjedavajućem i Vijeću ministara BiH.

Akcioni plan je dokument koji specificira konkretne aktivnosti koje naša zemlja mora relizirati u cilju ispunjavanja zahtjeva za liberalizaciju vižnog režima. Sačinjen je na osnovu procjene sadašnjeg stanja u oblastima na koje se odnose pojedinačni zahtjevi iz Mape puta, te na osnovu planiranih aktivnosti institucija BiH nadležnih za ove oblasti.

Akcioni plan će biti mijenjan i dopunjavan u skladu sa zahtjevima i smjernicama koje će bh. strani biti dostavljane iz Evropske komisije tokom odvijanja dijaloga.