Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirao je 13. juna 2008. godine u Sarajevu radionicu o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave. Radionici su prisustvovali članovi i zamjenici članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, predstavnici donatora i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Cilj radionice bio je edukovati članove i zamjenike članova nadzornih timova – kjlučnih tijela za implementaciju mjera iz Akcionog plana 1 o korištenju sredstava Fonda, namijenjenih finansiranju projekata iz oblasti reforme javne uprave u BiH. Istovremeno, radionica je trebala pripremiti članove i zamjenike članova – predstavnike institucija svih nivoa izvršne vlasti u BiH za aktivno učešće u implementaciji reformskih mjera posredstvom projekata.

Učesnicima radionice prezentirane su procedure i uslovi na osnovu kojih institucije u BiH posredstvom struktura za implementaciju reforme javne uprave mogu predlagati projekte za finansiranje iz Fonda. Između ostalog, naglašeno je da svi projekti moraju neposredno proisticati iz Strategije reforme javne uprave i upućivati na konkretne mjere iz Akcionog plana 1, da ih treba kandidovati ovlašteni predlagač, te da moraju biti predloženi u formatu koji je razvio Ured koordinatora.

Foto galerija

 

Potencijalni predlagači projekata upoznati su i sa kvalitativnim kriterijima na osnovu kojih će Ured koordinatora za svaki projekat koji individualno predloži neki od upravnih nivoa davati mišljenje Upravnom odboru fonda u smislu ispunjenosti kriterija navedenih u Smjernicama. Pomenuti dokument sadrži i procedure kojima su regulirani: cjelokupni tok projektnog ciklusa od predlagača do ugovornog organa, finansijske transakcije u vezi sa projektom, kao i izvještavanje o realizaciji projekata.

Učesnicima radionice su također prezentirani formati projektnog prijedloga, logičke matrice i projektnog zadatka i date upute i preporuke za što preciznije i kvalitetnije apliciranje prema Fondu.

Smjernice za korištenje sredstava fonda služe kao uputstvo i pomoć svim učesnicima u provođenju Strategije reforme javne uprave u BiH tako što pružaju jasan pregled koraka i uloga pojedinih učesnika u procesu aktiviranja sredstava Fonda za reformu javne uprave