Ured koordinatora za reformu javne uprave organizovao je 13. lipnja 2008. godine u Sarajevu radionicu o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave. Radionici su prisustvovali članovi i zamjenici članova nadzornih timova za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, predstavnici donatora i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Cilj radionice bio je educirati članove i zamjenike članova nadzornih timova – kjlučnih tijela za provedbu mjera iz Akcijskog plana 1 o korištenju sredstava Fonda, namijenjenih financiranju projekata iz oblasti reforme javne uprave u BiH. Istovremeno, radionica je trebala pripremiti članove i zamjenike članova – predstavnike ustanovaa svih razina izvršne vlasti u BiH za aktivno učešće u provedbi reformskih mjera posredstvom projekata.

Učesnicima radionice prezentirane su procedure i uvjeti na osnovu kojih ustanove u BiH posredstvom struktura za provedbu reforme javne uprave mogu predlagati projekte za financiranje iz Fonda. Između ostalog, naglašeno je da svi projekti moraju neposredno proisticati iz Strategije reforme javne uprave i upućivati na konkretne mjere iz Akcijskog plana 1, da ih treba kandidirati ovlašteni predlagač, te da moraju biti predloženi u formatu koji je razvio Ured koordinatora.

       Foto galerija

 

Potencijalni predlagači projekata upoznati su i sa kvalitativnim kriterijima na osnovu kojih će Ured koordinatora za svaki projekat koji individualno predloži neki od upravnih nivoa davati mišljenje Upravnom odboru fonda u smislu ispunjenosti kriterija navedenih u Smjernicama. Pomenuti dokument sadrži i procedure kojima su regulirani: cjelokupni tijek projektnog ciklusa od predlagača do ugovornog organa, financijske transakcije u vezi sa projektom, kao i izvještavanje o realizaciji projekata.

Učesnicima radionice su također prezentovani formati projektnog prijedloga, logičke matrice i projektnog zadatka i date upute i preporuke za što preciznije i kvalitetnije apliciranje prema Fondu.

Smjernice za korištenje sredstava fonda služe kao uputstvo i pomoć svim učesnicima u provođenju Strategije reforme javne uprave u BiH tako što pružaju jasan pregled koraka i uloga pojedinih učesnika u procesu aktiviranja sredstava Fonda za reformu javne uprave