“Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini” predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti.

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente, prateći šematski prikaz implementacije mjera AP1, kao i zaključke Vlada o usvajanju ovog dokumenta.

No. Ime
1 Aneks Zajedničke Platforme – Shema
2 Zajednička platforma (2007. godina)
3 Zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (2007. godina)
4 Zaključak Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (2007. godina)
5 Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (2007. godina)
6 Zaključak Vlade RS (2007. godina)
7 Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (2023. godina)