Broj projekta:  
Ime projekta: Vještine za Evropsku uniju
Kratak opis:

Svrha: Izgraditi kapacitet i poboljšati efikasnost ključnih vladinih zvaničnika uključenih u integracijske aktivnosti i procese EU koji se odvijaju u BiH i Crnoj Gori.

Sažetak: Tokom perioda od tri godine projekt će povećati administrativne i menadžerske vještine za 160 državnih službenika (koji rade za ključne institucije koje sarađuju sa EU). Treningom će se obuhvatiti sljedeća područja: vještine komuniciranja, vještine pregovaranja, vještine prezentiranja, formalna korespondencija i pisanje prijedloga, institucionalni odnosi sa javnošću i media menadžment, menadžerske vještine specifične za oblast javne uprave i razumijevanje EU zakonodavstva. Projekt će također uključiti obuku trenera za najmanje 10 državnih službenika.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: British Council u saradnji sa Agencijom za državnu službu i Direkcijom za evropske integracije.
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: april 2008. – mart 2011.
Ukupan budžet (€): 221,931.00 (£186,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2007 2008 2009 2010
£59,000.00 £61,000.00 £66,000.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije, Tina Ujevića 8; tel: +387 33 28 22 00; e-mail: Richard.Jones5@fco.gov.uk