Broj projekta: 04-07-2-97/16
Ime projekta: Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)
Kratak opis:             Ukupni cilj

Projekat direktno doprinosi realizaciji revidiranog Akcionog plana 1  Strategije za reformu javne uprave BiH u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i razvoja politika. Projekat se nadograđuje na postignuća i lekcije naučene u fazi I SPPD-a (2009. – 2011.), kojeg je podržalo 13 ministarstava na državnom i entitetskim nivoima u jačanju  procesa planiranja i donošenja odluka, povezanih sa relevantnim vještinama.

Opći cilj SPPD-a II je jačanje procesa strateškog planiranja i donošenja javnih politika  u organima javne uprave, sa ciljem pružanja boljih javnih usluga građanima u BiH i pružanja podrška procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Svrha

SPPD II projekat ima za cilj dalji razvoj funkcionalnih i održivih sistema strateškog planiranja vezanog za budžetsko planiranje i razvoj javnih politika zasnovanih na dokazima, na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta, koji promoviraju učinkovitost, djelotvornost, odgovornost, i podršku procesu EU integracija.

Ova svrha će se ispuniti na slijedeći način

i)          Državni službenici su obučeni (u strateškom planiranju vezanom za budžetsko planiranje, kao i razvoju politika) i izrađen je prvi set dokumenata na kojem su primijenili nove metodologije

ii)         Organizaciona struktura u institucijama korisnicima projekta je prilagođena za izvršavanje funkcije strateškog planiranje i razvoj politika, a mehanizmi monitoringa i izvještavanja, koji osiguravaju primjenu strateškog planiranja i razvoja javnih politika uspostavljeni.

iii)        U saradnji sa agencijama za državnu službu osigurati održivost obuke obuke u oblasti strateškog planiranja i razvoja javnih politika.

Oblast projekta: Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: Djikic Consulting Services d.o.o i Lucid Linx d.o.o
Korisnik projekta: Korisnici projekta se mogu svrstati u dvije grupe:

 

I grupa: Institucije koje će u skladu sa svojim nadležnostima i važećom regulativom pripremati srednjoročne i godišnje programe rada VM/vlada, odnosno koordinirati i usmjeravati primjenu metodologija strateškog planiranja i razvoja politika:

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Generalni sekretarijat VM BiH, Ministarstvo finansija FBiH, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Ministarstvo finansija RS, Generalni sekretarijat Vlade RS – Kabinet Predsjednika Vlade RS i Generalni sekretarijat Vlade BD BiH, Zavod za programiranje razvoja F BIH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo RS, Direkcija za finansije Vlade BD BiH, Zakonodavni ured Vlade BD BiH.

 

II grupa: Sva ministarstva i druge institucije na nivou države i entiteta, kao i relevantne institucije  Brčko Distrikta koje direktno primjenjuju metodologiju za strateško planiranje i razvoj javnih politika u svojim institucijama, odnosno pripremaju svoje strateške, srednjoročne i godišnje planove povezane sa budžetskim dokumentima, te pripremaju dokumenta javnih politika iz svoje nadležnosti.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Projekat se odnosi na cijelu teritoriju BiH
Status implementacije: U implementaciji
Trajanje projekta: 26. jun 2016. – 26. novembar 2018. (30 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet sa PDV (KM): 1.762.996,95 KM
Kontakt osoba za projekat: Nedzib Delić, stručni savjetnik za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-778; fax 033/565-761, e-mail: nedzib.delic@parco.gov.ba