Strategije reforme javne uprave

Reforme opisane u Akcionom planu 1 Strategije RJU imaju za cilj razviti opće upravne kapacitete u svim granama uprave. Ovaj opći kapacitet je ključan, ali sam nije dovoljan da stvori politike i pruži usluge u više sektora, za koje su odgovorni država, entiteti i ostali nivoi vlasti. Dodatno, proces pridruživanja EU će zahtijevati određene sektorske reforme kako bi se stvorila institucionalna baza za usvajanje Acquis Communautaire.

Da bi navedeno bilo postignuto, cilj Akcionog plana 2 (AP 2) Strategije RJU je reforma raznih sektora javne uprave, a sam AP 2 će biti napravljen kroz programe ili planove koji se fokusiraju posebno na poboljšanje sektorskih kapaciteta.

Postoje velika očekivanja da će ove sektorske reforme racionalizirati i upravu učiniti kompaktnom; i u okviru pojedinačnih nivoa vlasti – i u određenoj mjeri, preko njih. Takva očekivanja su dijelom u vezi sa neadekvatnošću trenutne organizacije javne uprave, koja se zasniva na konceptima naslijeđenim iz predratne upravne tradicije. Iako su ovi koncepti generalno dobri, teško ih je primijeniti u novim okolnostima. Njihova puna implementacija je ometena unutrašnjim i vanjskim faktorima u okviru sistema uprave.

Imajući na umu očekivanu veličinu sektorskih reformi, cilj u okviru ove Strategije je osiguranje dovoljnog stepena koordinacije kako bi se sačuvala koherentnost organizacionih modela i osiguralo adekvatno upravljanje organizacionim promjenama. Ova dva cilja su neophodna za održavanje koherentnosti buduće administracije u sektorima. Da bi se ovo postiglo, vođenje i standardizaciju će obezbijediti Kancelarija koordinatora za RJU.