Br. Naziv projekta Donator Status Iznos (EUR)
1 Twining pomoć Uredu za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH EK Završeno 250,000.00
2 E-vlada u Vijeću Ministara BiH i Sistem upravljanja resursima grantova (GRMS)
EK Završeno 1,080,000.00
3 E-vlada u Vijeću ministara BiH – faza II
EK Završeno   800,000.00
4 Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno   290,950.00
5 Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno     15,650.00
6 Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno   28,360.00
7 Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno   75,459.20
8 Twining projekat: Jačanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH
EK Završeno 499,961.00
9 Podrška Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH  EK Završeno 1.499,000.00
10 Tehnička pomoć za Ured koordinatora za reformu javne uprave
EK Završeno 168,800.00
11 Informatički sistem upravljanja ljudskim potencijalima, BiH (HRMIS)
EK Završeno 100,000.00
12 Podrška agencijama za državnu službu u razvoju i implementaciji HRMIS-faza II  EK  Završeno  348,000.00
13 EU podrška fiskalnoj politici u BiH
EK Završeno 1,899,800.00
14 Nabavka IT opreme i softvera za Upravu za indirektno oporezivanje u BiH
EK Završeno 42,602.00
15 Nabavka opreme za Upravu za indirektno oporezivanje BiH – LOT 10  EK Završeno  110,960.00
16 EU podrška sistemu javnih nabavki BiH – Faza II EK Završeno 1,995,800.00
17 Jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za javne nabavke BiH  EK  Završeno
 290,950.00
18 Podrška obuci o evropskim integracijama u BiH
EK Završeno 500,000.00
19 Program svjesnosti o EU
EK Završeno 1,425,530.00
20 Podrška sektoru statistike u BiH – Faza III
EK Završeno 1,449,204.11
21 Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH – LOT 1  EK  Završeno 129,750.06
22 Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH – LOT 2    EK  Završeno  26,000.00
23 Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH – LOT 3    EK  Završeno  220,000.00
24 Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH – LOT 4  EK  Završeno  2,800.00
25 Podrška Direkciji CIPS-a BiH EK Završeno 250,100.00
26 Jačanje kapaciteta Ministarstva finansija i trezora u decentralizovanom sistemu implementacije u Bosni i Hercegovini (DIS) EK U toku 1,599,440.00
27 Nabavka opreme za e-vladu EK Završeno 90,520.00
28 Nabavka opreme za CIPS EK Završeno 107,480.00
29 Projekat obuke državnih službenika (CSTP) UNDP/EK Završeno 920,307.18
30 Baza podataka propisa UNDP/EK Završeno 240,079.00
31 Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika Ambasada Kraljevine Holandije, EK, Ambasada Norveške, UNDP Završen 2,500,000.00
32 Podrška EU Direkciji za ekonomsko planiranje BiH  EK  Završeno 1,299,864.00
33 Nabavka vozila za Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, za Odbor za reviziju nabavki i za Agenciju za javne nabavke   EK  Završeno  47,338.00
34 Nabavka vozila za Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, za Odbor za reviziju nabavki i za Agenciju za javne nabavke  EK Završeno   58,000.00
35 Podrška agenciji za osiguranje BiH  EK  Završeno  250,000.00
 36 Funkcionalni pregled državnog BH sektora za planiranje  EK  Završeno  81,600.00
 37 Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima Centralne banke BiH  EK  Završeno  250,000.00
 38  Izgradnja kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave  EK  U toku  1,845,400.00
 39 Nabavka opreme za HRMIS  EK  Završeno  76,749.95
 40 Nabavka opreme za IDDEEA  EK  Završeno  102,500.00
 41 Nabavka opreme za IDDEEA   EK  Završeno  96,361.48
 42 Nabavka opreme za IDDEEA   EK Završeno 17,896.85

 43

Nabavka vozila za Centar za ilegalne imigrante u BiH i Ministarstvo bezbjednosti BiH  EK Završeno  82,280.00
 44 Implementacija javne ključne infrastrukture (PKI) u projektu zaštite identifikacije građana (CIPS), Bosna i Hercegovina  EK  Završeno  166,961.25
 45 Implementacija projekta "Javne ključne infrastrukture" (PKI) sistema za zaštitu identifikacije građana – CIPS lokacije odgovorne za izdavanje CIPS dokumenata  EK  Završen  180,000.00
 46 Razvoj informacionog sistema za obavještenja o javnim nabavkama (GO-PROCURE)  EK Završen  87,000.00
 47 Tehnička podrška tehnološkim infrastrukturnim projektima: GPS lokacije i orto fotografije u Bosni i Hercegovini  EK Završeno  34,672.00