Memorandum o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave je dokument koji definira uvjete i procedure financijske potpore reformi javne uprave i predstavlja okvir za konzultacije između donatora, Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, te koordinatora reforme javne uprave u entitetima i Brčko distriktu BiH.

Memorandum su u ime bh. vlasti u srpnju 2007. godine potpisali predsjedatelj Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta BiH, a u ime donatora ambasadori Nizozemske, Velike Britanije i Švedske, kao i šef Delegacije Europske komisije u BiH. Namjena i način funkcioniranja Fonda su usuglašeni Memorandumom, a operativno upravljanje Fondom povjereno je Uredu koordinatora za reformu javne uprave i pravno utemeljeno na primjeni propisa BiH o javnim nabavama. Potpisivanjem Memoranduma ispunjeni su i formalni uvjeti za korištenje sredstava Fonda u iznosu od 4,5 milijuna eura radi realiziranja reformskih mjera utvrđenih Akcijskim planom 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

No. naziv
1 Memorandum o razumijevanju
2 Odluka Predsjedništva BiH o prihvatanju MoU
3 Odluka Vlade Brčko distrikta BiH o usvajanju MoU
4 Preporuka Federalnog Ministarstva pravde Vladi FBiH za usvajanje MoU
5 Zaključak Vijeća ministara BiH o davanju saglasnosti na MoU
6 Zaključak Vlade RS o prihvatanju MoU