Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa inicijativom SIGMA, a uz potporu projekta tehničke pomoći “EU za reformu javne uprave” organizuje radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova na kojoj će se predstaviti pijedlozi za reviziju Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027).

Radionica će biti održana u četvrtak, 25.04.2024. sa početkom u 9 sati u hotelu “Hollywood”, u Sarajevu.

Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su produžile period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i pratećeg Akcijskog plana za pet godina, odnosno do kraja 2027.  U prosincu prošle godine je održana prva radionica sa članovima i zamjenicima nadzornih timova, gdje je istima prezentirana metodologija za prioritetizaciju i reviziju Akcijskog plana. Na ovoj radionici bit će prezentirani rezultati prioritetizacije, kao i drugi pristigli prijedlozi za aktivosti u procesu revizije Akcijskog plana.