Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 37/03) i Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje koordinatora i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave („Službeni glasnik BiH“, broj 63/23), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 19. sjednice, održane 25. 7. 2023. godine, Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje koordinatora i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

 

I.                              Oglašene pozicije s opisom poslova i posebnim uslovima:

1/01 Koordinator za reformu iavne uprave

Opis dužnosti i odgovornosti: Obavlja zadatke utvrđene Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora, kao i ostalih dužnosti koje Ured za RJU nalaže; inicira formiranje radne grupe definirane Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave i ekspertnih timova u oblastima individualne politike relevantnih za reformu javne uprave; upravlja Uredom za RJU i neposredno nadgleda rad administrativnog osoblja, i rad Operativne jedinice; osigurava da Ured za RJU funkcionira na djelotvoran, efektivan i transparentan način; predstavlja Ured za RJU i sarađuje s relevantnim tijelima i institucijama na različitim nivoima vlasti; priprema radne planove i periodične izvještaje za predsjedavajućeg Vijeća ministara o pitanjima relevantnim za rad Ureda za RJU; sarađuje s medunarodnim organizacijama u BiH.

Posebni uslovi:
a) VSS društvenog smjera; poželjan viši akademski stepen (magisterij ili doktorat);
b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;
c) dobro poznavanje rada u javnoj upravi ili reformi javne uprave;
d) sveobuhvatni multidisciplinarni pristup, izražene operativne i organizacione vještine; naglašena sposobnost za rukovođenje i komunikaciju; dobro poznavanje engleskog jezika.
Broj izvršilaca: l (jedan).

1/02 Zamjenik koordinatora za reformu iavne uprave

Opis dužnosti i odgovornosti: Pomaže koordinatoru pri izvršenju zadataka koji su mu/joj dodijeljeni u skladu s Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora kao i drugih dužnosti dodijeljenih Uredu za RJU; obavlja ostale rukovodeće zadatke koje naloži koordinator; odgovara za ekonomičnu, djelotvornu i efektivnu upotrebu finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa pri Uredu za RJU; pravodobno osigurava pravna mišljenja, podatke i savjete o zakonodavstvu relevantnom za reformu javne uprave; pomaže u pripremanju radnih planova, periodičnih izvještaja i inventara pojmova za aktivnosti tehničke pomoći; nadgleda poštivanje procedura za tehničku pomoć; obavlja ostale poslove koje naloži koordinator.

Posebni uslovi:
a) VSS fakultet društvenog smjera;
b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;
c) dobro poznavanje pitanja reforme javne uprave;
d) dokazano analitičko znanje i iskustvo u rukovođenju; poželjno poznavanje postupaka javne nabavke; vrlo dobre vještine prezentiranja i komuniciranja; dobro poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 2 (dva).

II. Opći uslovi:
Osim posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove:

a) da su stariji od 18 godina;
b) da su državljani Bosne i Hercegovine;
c) da nisu otpušteni iz državne sluzbe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) da se na njih ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Potrebni dokumenti:

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas dostaviti originale ili od nadležnog tijela ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • vlastoručno potpisana biografija (CV) s izjavom o nacionalnom opredjeijenju, adresu i broj telefona za kontaktiranje;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela);
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • univerzitetske diplome (nostrificirane/priznate diplome, ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);
 • dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome
 • dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan ni za jednog diplomca;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva s visokom stručnom spremom;
 • uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog tijela);
 • dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika.

Napomena: Dokumenti priloženi uz prijavu na javni oglas neće biti vraćeni kandidatima, s obzirom na odredbe članka 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

IV. Ostale napomene

 • Sve kandidate koji budu ispunjavali opće i posebne uslove tražene u tekstu javnog oglasa na intervju će pozvati Komisija za provođenje na konkursne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave (u daljnjem tekstu: Komisija), koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo posebnim rješenjem.
 • Prije intervjua, svaki kandidat je dužan Komisiji dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu te popuniti obrazac — izjavu, u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
 • Izabrani/imenovani kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.
 • Koordinator i zamjenik koordinatora za reformu javne uprave ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
 • Koordinatora i dva zamjenika koordinatora imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na period od četiri godine.

  V. Objavljivanie oglasa i rok za podnošenje priiava

Javni oglas objavljuje se u Službenom glasniku BiH, Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, dnevnim novinama Večernji list Mostar i na web-stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine: www.vijeceministara.gov.ba (u dijelu Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH).
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Prijave na javni oglas s traženim dokumentima dostavljaju se lično ili putem poštanske sluzbe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave
“Javni oglas za izbor i imenovanje koordinatora i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave”
71.000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se s danom predaje prijave.
Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove tražene u tekstu javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.