Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (COVID – 19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u BiH i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javno-zdravstvenu prijetnju.

Sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona (COVID- 19) je od općeg interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara aktiviralo je rad Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH koje će svoje aktivnosti izvršavati  u skladu sa članom 17. Okvirnog zakona za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

Sve institucije i organi BiH dužni su pružiti podršku i staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje Koordinacionom tijelu BiH, koji će se koristiti u skladu sa planskim aktivnostima.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Za predsjedavajućeg Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje BiH imenovan je Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti, a za zamjenika predsjedavajućeg Aleksandar Mandić, šef Operativno-komunikacionog centra BiH – 112 Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje čini devet predstavnika Vijeća ministara, po pet predstavnika  Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te dva predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH.

Štabovima civilne zaštite entiteta i Brčko distrikta BiH te drugim kriznim štabovima preporučeno je da poduzmu sve aktivnosti kako bi se u potpunosti realizirale mjere na sprečavanju širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim virusom korona (COVID – 19).