U sklopu procesa uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, Ured koordinatora za reformu javne uprave pruža podršku institucijama pri uvođenju sistema upravljanja kvalitetom zasnovanom na modelu Zajedničkog okvira za samoprocjenu –   Common Assessment Framework (CAF). Tako su predstavnici Ureda koordinatora u četvrtak i petak, 13. i 14.06.2019. godine održali CAF seminar o prioritetizaciji sa predstavnicima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija, koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi GIZ. Seminar o prioritetizaciji je posljednja od tri faze samoprocjene kroz koje prolaze institucije koje se odluče za ovaj proces, a što za rezultat ima izradu plana unapređenja institucije.

Uvođenje modela upravljanja kvalitetom institucijama javne uprave treba da osigura unapređenje kvaliteta usluga koje institucije pružaju građanima i drugim korisnicima usluga, kao i podizanje ukupnog nivoa organizacione efikasnosti, kapaciteta i sposobnosti organizacije u svim bitnim aspektima njenog rada. Na ovaj način organizacije javne uprave kroz unapređenje vlastitog rada i performansi dostižu i standarde javne uprave, što doprinosi ostvarivanju ukupnih ciljeva reforme javne uprave.

Napominjemo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojim zaključkom sa sjednice održane 08.02.2017. godine preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje nekog od preporučenih  modela za upravljanje kvalitetom, a između ostalog i CAF model.