nova zajedno ferid i ćuza

 

U Vukovaru je jučer otvorena dvodnevna 9. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, na kojoj su Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave u BiH izlagali svoje radove o iskustvima BiH u provedbi reforme javne uprave.

„Kriteriji za proširenje EU prepoznaju i naglašavaju potrebu da država izgradi javnu upravu koja ima kapacitet da slijedi principe dobre uprave i da djelotvorno transponuje i provodi acquis. Od Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u regionu, Evropska unija očekuje da primjene Principe javne uprave koji se, između ostalog, odnose i na transparentnost vlasti, odnosno javnih institucija. Javnost rada institucija predstavlja najpouzdaniji mehanizam za sprečavanje korupcije“, istakao je doc.dr Dragan Ćuzulan.

On je naglasio da je proaktivan pristup informacijama od javnog značaja u fokusu Partnerstva za otvorenu vlast, inicijative kojoj je Bosna i Hercegovina pristupila još 2014. godine.

„Principi Partnerstva za otvorenu vlast i implementacija mjera u okviru ove inicijative u direktnoj je vezi sa provođenjem i inovirane Strategije reforme javne uprave, koja je jedan od prioritetnih zahtjeva EU i ključnih stubova u procesu proširenja zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem“, izjavio je, između ostalog, Ćuzulan.

„U drugoj i sada aktuelnoj fazi reforme u toku je usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave, a potom će uslijediti donošenje Akcionog plana za njeno izvršenje. U trećoj i budućoj fazi u procesu reforme javne uprave koju možemo nazvati razvojna faza ili faza de lege ferenda biće potrebno po uzoru na druge zemlje već članice Europske unije izraditi i usvojiti Strategiju za razvoj javne uprave sa odgovarajućim Akcionim planovima ali i više posebnih strategija za pojedine oblasti kao što je E-strategija“, naglasio je u svom obraćanju prof.dr Ferid Otajagić.

On je dodao da izazovi koji prate proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini su markantno naglašeni u tri grupe : tranzicijska neodlučnost, prenaglašene političke opstrukcije i izraženi strah od europskih standarda, odnosno preuzimanja i izvršenja obaveza koje proizilaze iz europskog članstva.

„Država Bosna i Hercegovina ima jednu perspektivu bez alternative a to je članstvo u EU i Nato savezu, iz čega proizlaze savremene vrijednosti: mir, demokratija, vladavina prava, pravna sigurnost i socijalno blagostanje“, rekao je Otajagić.

Konkretne reforme u sustavu državne uprave, koje će se dogoditi do kraja ove godine u Hrvatskoj najavila je državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac.

-Ono što slijedi je povjeravanje poslova državne uprave županijama što će biti mjerljivo, bolje, učinkovitije i brže i to je jedna od reformskih mjera koja će biti započeta, a i završena u ovoj kalendarskoj godini. Kroz 15 dana do 20 dana očekujemo usvajanje Zakona o sustavu u kojem je jasno definirano da imamo novi sustav javne uprave u siječnju 2020. godine.- najavila je Rimac. Ona je naglasila kako će se broj službenika javne uprave smanjiti te da će u županije doći manje službenika javne uprave, nego što ih ima sada.

Na konferenciji, koja se održava u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“  i Pravnog fakulteta u Zagrebu, o problemima u ovoj oblasti  kao i reformama koje su nužne za efikasniji rad javne uprave govorili su eminentni stručnjaci javne uprave.