Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. god. predstavlja koordinirani pristup procesu reforme i modernizacije javne uprave u Bosni i Hercegovini, kojim treba ostvariti efikasnu, transparentnu, odgovornu i modernu javnu upravu koja će se zasnivati na najboljim evropskim praksama i standardima evropskog upravnog prostora te postati istinski „servis“ građana i drugih korisnika usluga javne uprave.

Osnovni sadržaj strateškog okvira se odnosi na:

  • Razvoj politika i koordinacija,
  • Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima,
  • Odgovornost,
  • Pružanje usluga,
  • Upravljanje javnim finansijama

Razvoj politika i koordinacija je jedna od bitnih funkcija javne uprave kojom će se osigurati efektivno i odgovorno upravljanje javnim poslovima. Kroz ovu aktivnost potrebno je osigurati javno i transparentno donošenje odluka koje su u najboljem interesu njihovih korisnika, ali koje su i u interesu sveopšteg društveno-ekonomskog razvoja države. Sama implementacija predviđenih aktivnosti i mjera u strateškom okviru unaprijedit će djelatnost izrade, provedbe i praćenja politika i pravnih propisa u procesu ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima kroz svoju reformu u strateškom okviru omogućit će moderno planiranje kadrova, kroz standardizaciju djelatnosti kadrovskog planiranja i povezivanje kadrovskog planiranja sa budžetskim planovima i sistemom programskog budžetiranja kroz optimalno upravljanje kadrovskim potencijalom.

Odgovornost javne uprave predstavlja, prije svega, postavljanje jasnih kriterija i standarda za odgovorno vršenje javnih poslova. U strateškom okviru se želi postići organizaciono i funkcionalno usklađen i transparentan sistem javne uprave koja će imati interno i eksterno uspostavljen kvalitetan nadzor nad radom javne uprave.

Pružanje usluga u strateškom okviru je projektirano u skladu sa savremenom tendencijom informatizacije javne uprave sa svim prednostima i pogodnostima uspostave sistema digitalizacije, uspostava e-registra, e-baza podataka iz čega proizilaze e- usluge za građane i druge subjekte pomoću kojih će efikasnije, transparentnije, jednostavnije, brže i jeftinije ostvariti svoje legitimne potrebe.

Upravljanje javnim finansijama predstavlja neophodnu aktivnost na ostvarenju principa poštivanja javnih prihoda i rashoda koji će osigurati fiskalnu stabilnost i održivost, pravilno upravljanje javnim finansijama poštujući evropske finansijske standarde i kojim će se postići unapređenje funkcionisanja sistema budžeta, sistema upravljačke odgovornosti, izvršenje budžeta, javnih nabavki, interne i eksterne revizije.

Implementacijom sadržaja u strateškom okviru omogućit će se u krajnjem efektu sveopći napredak, vladavina prava i pravna sigurnost. Uz sve to, imat ćemo profesionalnu i kompetentnu javnu administraciju koja će biti efikasna, učinkovita i istovremeno odgovorna prema korisnicima njenih usluga ali i društvu u cijelini.

 

Prof. Dr Ferid Otajagić – Zamjenik koordinatora za RJU-e BiH