Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 30.05.2017. u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 59. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 12.04.2017. godine;

2.Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01. – 30.03.2017. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda;

3.Projektni zadatak „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

4.Projektni zadatak „Strateška komunikacija – faza II“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

5.Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Starteška komunikacija – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

6.Izvještaj o evaluaciji nabavke za realizaciju projekta „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evalauciji nabavke;

7.Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

8.Izvještaj o evaluaciji nabavke roba – IT oprema za realizaciju projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-Usluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

9.Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku roba – IT oprema za realizaciju projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-Usluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

10.Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

11.Razno.