Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan na sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave koji je održan u srijedu u Mostaru istakao je da Bosna i Hercegovina treba funkcionalnije i efikasnije institucije na svim nivoima vlasti.

Dodao je da je reforma javne uprave jedan od prioriteta Reformske agende koju su usvojili Vijeće ministara BiH i vlade u BiH,  te istakao važnost izrade cjelodržavnog, politički potpomognutog i finansijski održivog strateškog okvira za reformu javne uprave.

Predstavnici bh. institucija svih nivoa vlasti prezentirali su stanje u oblasti reforme javne uprave. Među ključnim temama bile su izrada nove strategije reforme javne uprave, potreba izrade cjelodržavnog dokumenta o upravljanju javnim finansijama povezanog s procesom reforme javne uprave, a predstavnike Evropske komisije interesovalo je i postojeće zakonodavstvo o državnoj službi, kreiranju politika i transparentnosti u kreiranju politika, pristupu informacijama itd.

– Posebna grupa za reformu javne uprave jedan je od instrumenata da se osigura dijalog i  napredak u stvaranju moderne, efikasne javne uprave u BiH, koja će pružati bolje usluge građanima –  kazao je za Fenu Ćuzulan, koji je i supredsjedavao ovom radnom grupom te je dodao da je na sastanku istaknuto da je javna uprava fragmentirana u mnogim područjima i da je  potrebno dalje raditi na harmonizaciji propisa.

Koordinator za reformu javne uprave je podsjetio da je u toku izrada nove strategije reforme javne uprave, te je naglasio da će Ured koordinatora za reformu javne uprave nakon završetka pripreme ovog dokumenta organizovati javne konsultacije u koje će uključiti predstavnike civilnog društva, akademske i poslovne zajednice, te medija da bi osigurao provjeru kvaliteta dokumenta.

Govoreći o poboljšanju okvira za kreiranje politika, Ćuzulan je rekao da su u prethodnom periodu usvojeni akti kojima je poboljšan sistem planiranja, te da vlade na gotovo svim nivoima uz godišnje, pripremaju i srednjoročne planske dokumente. Ipak, u nastavku reforme će, po njegovim riječima biti potrebno poboljšati sistem monitoringa dokumenata i izvještavanja, te provesti dodatne obuke službenika i rukovodilaca. Poboljšanja će biti potrebna i u segmentu koji se odnosi na državnu službu, dodao je Ćuzulan, kazavši da je BiH potreban zajednički okvir politika upravljanja ljudskim potencijalima, kao i zakoni koji će garantirati profesionalnu javnu upravu.

Inače, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) usvojio je u decembru 2015. godine odluku kojom je osnovano sedam pododbora i Posebna grupa za reformu javne uprave. Ovo je prvi sastanak Posebne grupe za RJU u Bosni i Hercegovini, a iste su grupe osnovane i u zemljama regiona, koje se nalaze na putu ka Evropskoj uniji.

Sastanku je prisustvovalo 65 predstavnika institucija svih nivoa vlasti u BiH. Evropska komisija će u vezi s provedbom Sporazuma u domenu javne uprave dostaviti i preporuke. Sastanci Specijalne radne grupe za PAR, u pravilu će biti održavani jednom godišnje. (Izvor: Fena)