Sastanak članova Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 03.06.2016. u 13h, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko.

Dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima,

2.    Informisanje o statusu projekata: ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″, ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″, ″Strateška komunikacija – faza II″ i ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u državnoj službi BiH″,

3.    Diskusija o fokusu projekta ″Približavanje uprave građanima- set aktivnosti″,

4.    Najava aktivnosti na izradi Polugodišnjeg izvještaja o napretku RJU za 2016. godinu,

5.    Informisanje o provedenim i planiranim aktivnostima u okviru Grupe za komunikacije i upravljanje znanjem GIZ SPI,

6.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesečje,

7.    Razno.