Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi u BiH bit će održana u ponedjeljak, 28.09.2015. sa početkom u 10:15 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sala 1/I sprat, Trg BiH 1, Sarajevo, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama.

Konferenciju organizuju članovi međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem (predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH), te Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Transparency International BiH. Grupa djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH – faza II, koji po nalogu njemačke Vlade u BiH implementira GIZ.

Cilj konferencije je prezentacija dokumenta kojim se definišu standardi za proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja na web stranicama institucija. Na izradi pomenutog dokumenta radili su članovi grupe zajedno sa organizacijama civilnog društva Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo. Pridruženi članovi grupe su predstavnici Generalnog sekretarijata, tačnije Službe za informisanje Vijeća ministara BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

U okviru konferencije Transparency International BiH organizuje panel diskusiju simboličnog naziva "Znaš li da imaš pravo da znaš?", koja ima za cilj stvoriti uslove za raspravu na temu zakonski okvir u oblasti slobode pristupa  informacijama u BiH i dometi u njegovoj implementaciji, te napraviti paralelu sa trenutnim mogućnostima koje nudi OGP platforma ka osiguranju slobodnog pristupa informacijama. Organizacija panela finansijski je podržana od Fonda otvoreno društvo BiH u okviru projekta "Podrška  kreiranju  Nacionalnog akcionog plana BiH u okviru Partnerstva za otvorenu vlast",  kojim se želi unaprijediti saradnja organizacija civilnog društva i vladinih institucija kroz proces oblikovanja realističnog akcionog plana, te mobilizirati i osnažiti organizacije civilnog društva s ciljem kontinuiranog promovisanja principa i standarda OGP platforme.

Inicijativa za organizaciju ove konferencije se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu  reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership OGP) i preuzimanju obaveza koje iz toga proizilaze.