Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak 27. veljače 2015. u 13 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red sastanka:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima,

2.    Razmatranje i diskusija o Godišnjem izvješću o napretku za 2014. godinu,

3.    Diskusija o ponovnom pokretanju procedure javne nabave za projekt ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″,

4.    Diskusija o ponovnom pokretanju procedure javne nabave za projekt ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″,

5.    Razmatranje dinamike aktivnosti na razvoju projekta ″Najbolje europske prakse institucionalne komunikacije″,

6.    Razmatranje dinamike aktivnosti na razvoju projekta ″Strateška komunikacija – faza II″,

7.    Razmatranje dinamike aktivnosti na razvoju projekta ″Funkcionalni pregled IK kapaciteta u državnoj službi BiH″,

8.    Razno.