Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske novi je donator Fonda za reformu javne uprave u BiH, a nakon što su Aneks IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda potpisali predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, te predstavnik Ministarstva financija i trezora BiH i predstavnici donatora Fonda.  

Potpisivanjem novog Aneksa Memoranduma omogućeno je Ministarstvu vanjskih poslova Danske da u naredne tri godine uloži u Fond 28,25 milijuna danskih kruna, a što je približno 3,76 milijuna eura.  

U ovoj godini u Fond će biti uloženo 12,5 milijuna danskih kruna, odnosno oko 1,7 milijun eura.

Ministarstvo vanjskih poslova Danske odlučilo je uložiti novac u Fond nakon što je Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave usvojio listu od 23 projekta. Radi se o projektima iz svih šest reformskih oblasti definisanih Strategijom reforme javne uprave u BiH: Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, Javne financije, Upravni postupci i upravne usluge, Upravljanje ljudskim potencijalima, E-uprava i Institucionalna komunikacija.     

Novac će biti korišten isključivo za financiranje projekata koji će pomoći u realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Revidiranim akcijskim planom 1 Strategije reforme javne uprave.  

Financiranje projekata koji su uglavnom zajednički za četiri upravne razine (BiH, RS, FBiH, BDBiH) pomogli su dosadašnji donatori Fonda: Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, švedska Agencija za međunarodni razvoj i suradnju (Sida), Odjeljenje Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvitak (DfID), Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, dok Delegacija Europske unije u BiH kroz projekte iz Programa IPA pruža tehničku pomoć radi jačanja kapaciteta koordinacione strukture, a bez direktnog financijskog ulaganja u Fond.