Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u petak, 14. decembra 2012. godine u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 13.00 časova.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda

2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći period

3.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima (održanog 17. jula 2012. godine)

4.    Razmatranje projektnog prijedloga „Studija izvodljivosti za implementaciju sistema one-stop-shop za registraciju privrednih subjeka “

5.    Analiza stanja realizacije aktivnosti predviđenih za kraj 2011. godine iz Operativnog plana

6.    Analiza stanja u reformskoj oblasti e-uprava – provođenje mjera iz RAP1 i dostavljanje informacija za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku za 2012. godinu

7.    Ažuriranje liste projekta iz reformske oblasti e-uprava u skladu sa Revidiranim AP1 i utvrđivanje liste prioritetnih projektnih ideja za 2013. godinu  

8.    Razno