U četvrtak, 25. juna u 10 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo, biće održan pisani dio stručnog ispita po javnom oglasu za prijem državnog službenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave (pozicija stručni savjetnik za reformu javne uprave).

Usmeni dio (intervju) za kandidate koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan sa početkom u 12:00 sati.

Kandidati koji se pozivaju na pisani dio ispita su:  

1.    Bećirović Azra
2.    Ćorić-Alispahić Spomenka
3.    Drinjak Milijana
4.    M.Halilović Ruzmir  
5.    Kremenjaš Ladislav
6.    Rudan Maja
7.    Selimbašić Sejfo
8.    Šoše Azra
9.    Zlatarac Mersiha

NAPOMENA: Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu, a kandidati koji polože pismeni dio ispita, dužni su na intervju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca)