Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koja je održana 26.09.2008. godine

2.    Razmatranje i izjašnjenje o projektnom zadatku „Unapređene pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“, u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog tima

3.    Informacija o Elektronskoj bazi propisa i razmatranje Memoranduma o razumjevanju između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i ureda/Sekretarijata za zakonodavstvo

4.    Razno.

biće održan u utorak 03.02.2009. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.  Materijali za sastanak se nalaze i na web stranici Ureda u kategoriji namijenjenoj nadzornim timovima.