Memorandum o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave je dokument koji definiše uslove i procedure finansijske podrške reformi javne uprave i predstavlja okvir za konsultacije između donatora, Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, te koordinatora reforme javne uprave u entitetima i Brčko distriktu.

Memorandum su u ime bh. vlasti u julu 2007. godine potpisali predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta, a u ime donatora ambasadori Holandije, Velike Britanije i Švedske, kao i šef Delegacije Europske komisije u BiH. Namjena i način funkcionisanja Fonda su usaglašeni Memorandumom, a operativno upravljenje Fondom povjereno je Uredu koordinatora za reformu javne uprave i pravno utemeljeno na primjeni propisa BiH o javnim nabavkama. Potpisivanjem Memoranduma ispunjeni su i formalni uslovi za korištenje sredstava Fonda u iznosu od 4,5 miliona eura radi realiziranja reformskih mjera utvrđenih Akcionim Planom 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

 

No. naziv
1 Memorandum o razumijevanju
2 Odluka Predsjedništva BiH o prihvatanju MoU
3 Odluka Vlade Brčko distrikta BiH o usvajanju MoU
4 Preporuka Federalnog Ministarstva pravde Vladi FBiH za usvajanje MoU
5 Zaključak Vijeća ministara BiH o davanju saglasnosti na MoU
6 Zaključak Vlade RS o prihvatanju MoU