Konstituirajuća sjednica Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, održana je u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, te je za sekretara ovog odbora imenovana Ranka Papović, viša stručna saradnica za pravne poslove u Pravnoj jedinici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, u periodu od dvije godine.

Koordinacioni odbor je prihvatio Informaciju o trenutnom stanju u procesu reforme javne uprave i dao punu podršku njegovom provođenju, u skladu sa Strateškim okvirom za reformu javne uprave i pripadajućim Akcionim planom, realizacijom 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i implementacijom preporuka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Vijeće ministara BiH i vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH pozvane su da imenuju članove provedbenih struktura koje se uspostavljaju Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije reforme javne uprave, te da u svoje programe rada uvrste aktivnosti koje se odnose na ovaj proces.

Također, Vijeće ministara BiH, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH pozvani su da osiguraju veću finansijsku podršku i što prije ojačaju kapacitete koordinatora za reformu javne uprave.

Podržan je proces redovnog praćenja i izvјeštavanja o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave i pripadajućeg Akcionog plana. Koordinatori za reformu javne uprave svih upravnih nivoa u BiH i druge provedbene strukture pozvani su da najkasnije do kraja drugog kvartala 2024. godine završe proces prioritizacije, analize i revizije Akcionog plana.

Koordinacioni odbor je podržao reaktivaciju rada Fonda za reformu javne uprave.

Koordinatori entiteta i Brčko distrikta BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH zadužuju se da nastave razgovore s donatorima aktivnim u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurala nova ulaganja i uspostavio efikasan mehanizam koordinacije donatora u ovoj oblasti s ciljem osiguranja finansijske pokrivenosti svih aktivnosti u vremenskom okviru revidiranog Akcionog plana, kao i nakon toga za sljedeće reformske aktivnosti.