Na portalu e-konsultacije, objavljen je Nacrt Godišnjeg izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027. godinu, sa prilogom Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana.

Proces konsultacija traje od 31.01 do 15.02.2024. godine.

Svrha:

U skladu sa članom 30. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Strateškim okvirom za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. koji je produžen do kraja 2027. godine (poglavlje 6.3. Strateškog okvira), Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Nacrt Godišnjeg izvještaja o napretku u provedbi Akcionog plana za reformu javne uprave i Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027. Izvještaj obuhvata period januar-decembar 2023. godine.Opšti cilj Nacrta Izvještaja je informirati Vijeće ministara BiH, građane i donatore o ostvarivanju obaveza izraženih u strategiji i akcionom planu u oblasti reforme javne uprave, te omogućiti informirano donošenje odluka o daljim koracima koje je potrebno poduzeti u reformi javne uprave u cilju ispunjenja planiranih obaveza. Posebni cilj je dati pregled ostvarenog napretka po indikatorima učinka, ostvarenim rezultatima mjera i isporukama za aktivnosti i mjere iz Akcionog plana reforme javne uprave i stvoriti osnovu za planiranje daljih aktivnosti za naredni period, kako bi se osigurao nesmetan nastavak reformskog procesa.

Voditeljica konsultacija : Ranka Papović
Email: ranka.papovic@parco.gov.ba

Telefon: 033 565 791

Dokumenti:

Godišnji izvještaj o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027

Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana