Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Darko Kasap učestvovao je na konferenciji pod nazivom “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica”, održanoj danas u Sarajevu i tom prilikom kazao je “da je reforma javne uprave jedan je od preduvjeta za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju što podrazumijeva da zemlja mora imati upravu sposobnu preuzeti i provesti pravo, principe i dobre prakse Evropske unije”.

Konferencija je organizirana u okviru trogodišnjeg projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju”, koji finansira Evropska unija, podržavši bespovratnim sredstvima realizaciju 22 projekta organizacija civilnog društva. 

Kroz projektne aktivnosti osnaženi su kapaciteti ukupno 12 lokalnih samouprava i 40 organizacija civilnog društva s područja BiH, te je građanima 12 lokalnih zajednica pružena mogućnost za brže i lakše iskazivanje mišljenja i sukreiranja odluka u saradnji s vlastima.

Darko Kasap je u uvodnom obraćanju spomenuo da Ured koordinatora za reformu javne uprave provodi reformu na osnovu SIGMA principa dobre uprave, koji predstavljaju sveobuhvatne standarde, temeljene na pravu Unije, na osnovu preporuka OECD-a, međunarodnih standarda i dobrih praksi.

“Ovakvi principi i prakse odslikavaju vrijednosti i ponašanja koje naši građani mogu i trebaju očekivati od javne uprave naše zemlje. Iako je za naš ulazak u Uniju od iznimne važnosti da, prije svega na nivou države i entiteta izgradimo upravu koja će poštivati ove standarde. Mi u Uredu koordinatora za reformu javne uprave svjesni smo da je mnogim građanima najvažnije ono što se događa u njihovim lokalnim zajednicama, da se upravo u lokalnim zajednicama građani najviše susreću sa svakodnevnim problemima. Zato snažno podržavamo ovaj projekat i nastojanja da se dobro upravljanje, kroz odgovorno vođenje javnih poslova i upravljanje javnim resursima osigura i u jedinicama lokalne samouprave”, objasnio je Kasap

Ocijenio je da je obaveza lokalnih zajednica da učine sve, kako bi dosegli standarde sadržane u 12 principa Vijeća Evrope, jer se i državna administracija nastoji prilagoditi SIGMA principima dobrog upravljanja.

“Prihvatanjem i primjenom ovih principa lokalne samouprave će potvrditi opredjeljenje da rade u najboljem interesu građana, da zaista žele poboljšati i olakšati život u lokalnim zajednicama i pružiti kvalitetne, brze i jefitne usluge. Principi Vijeća Evrope ne razlikuju se previše od standarda koje uvodimo u javnu upravu na ostalim nivoima. Od nas se traži etičko ponašanje službenika, vladavine prava, efikasnost i djelotvornosti, transparentnost, dobro finansijsko upravljanje i odgovornost za odluke koje donosi uprava, te meritornost i odsustvo političkog uplitanja”, poručio je Kasap.

Naveo je da se i od državne uprave i lokalne samouprave traži, da u vršenju javnih poslova, na prvo mjesto stavi interes građana naspram interesa uskih povlaštenih grupa, da osigura visok stepen poštivanja ljudskih prava i društvene kohezije, da ima administraciju koja razmišlja o dugoročnom razvoju i to na inkluzivan način, osluškujući potrebe građana i konsultujući organizacije civilnog društva, traži se spremnost da se prihvate inovacije i promjene i da to sve radi na odgovoran i transaparentan način. 

“Ured koordinatora za reformu javne uprave snažno podržava reformu lokalnih razina vlasti u BiH, i napore Europske unije, organizacija civilnog društva, građana i lokalnih razina da kroz ovaj projekat izgrade moderniju i transparentniju lokalnu samoupravu koja ispunjava standarde Unije. Demokratičnija i inkluzivnija lokalna samouprava može pomoći u promoviranju snažnijeg angažmana građana, može stimulisati društveno-ekonomski razvoj i poboljšati javne usluge, a time i zaustaviti, naročito u manje razvijenim područjima, odlazak mladih iz lokalnih zajednica u gradove”, izjavio je Kasap. 

Zaključio je da svi očekuju i nadaju se da će mnoge naše općine vrlo brzo zaslužiti oznaku izvrsnosti Vijeća Evrope i na taj način povećati povjerenje građana u lokalnu upravu i upravljanje u zemlji generalno, ali i promovirati same sebe kao zajednice u kojima vrijedi živjeti i u koje vrijedi ulagati.  

Centralni događaj konfencije bila je dodjela Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) Vijeća Europe jedinicama lokalne samouprave, koje su uspješno završile ELoGE program, temeljen na samoprocjeni lokalnih samouprava u odnosu na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja. 

Od ukupno 12 lokalnih samouprava koje su sudjelovale u ELoGE procesu, ovu prestižnu oznaku, ponijele su Općina Jablanica, Grad Prijedor i Općina Žepče. 

Priznanja lokalnim samoupravama uručio je zamjenik šefice Centra ekspertize za dobru upravu Vijeća Europe, Niall Sheerin, koji je ovom prilikom istakao: “Preuzimajući obvezu primjene ELoGE Standarda, lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini su saglasne da će mjeriti svoj učinak u odnosu na svaki od 12 principa dobrog upravljanja, podižući na taj način svijest i razmišljanje o vlastitoj praksi demokratskog upravljanja.“

“ELoGE je potvrda da smo na pravom putu da postignemo visoku razinu dobrog upravljanja. Primjena praksi dobrog upravljanja može pomoći općini Žepče da postigne veću učinkovitost, transparentnost i odgovornost, te da bolje odgovori na potrebe svojih građana. Ovo će rezultirati snažnijom lokalnom zajednicom i boljim kvalitetom života za sve građane“, izjavio je načelnik Općine Žepče Mato Zovko.

Koordinatorica projekta, direktorica Agencije lokalne demokratije Mostar, Dženana Dedić, naglasila je ovom prilikom važnost dobre uprave i efektivnog građanskog učešća na lokalnom nivou kao stubove demokratije koji podstiču inovativna rješenja i povjerenje u lokalnu upravu, što vodi ka stvaranju otpornih, inkluzivnih i održivih zajednica.

Na konferenciji je predstavljen i alat e-participacije građana/ki koji se provodi putem 12 pametnih klupa nabavljenih i instaliranih iz budžeta projekta. Tako će po prvi put u BiH pametne klupe poslužit kao sredstvo komunikacije između građana/ki i lokalnih vlasti. Uz pomoć inovativne tehnologije integrirane u klupe, građani/ke Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča od sada će imati priliku sudjelovati u kreiranju odluka vezanih za njihove lokalne zajednice putem novih tehnologija.