Tema transparentnosti i otvaranja podataka od javnog interesa u okviru međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast okupila je 13. i 14.10.2022. u Rimu predstavnike zemalja Istočne Evrope i Zapadnog Balkana. Dvodnevni dijalog o otvaranju institucija javne uprave prema građanima organizovale su Regionalna škola za javnu upravu – ReSPA i Evropska jedinica Partnerstva za otvorenu vlast, a kao prateći događaj redovnog regionalnog sastanka Partnerstva za otvorenu vlast Evrope.

Sesije u okviru dijaloga zemalja Zapadnog Balkana bile su prilika za predstavljanje aktivnosti i inicijativa u toku, te trenutnog stanja i izazova u realizaciji mjera koje se odnose na otvaranje podataka akcionih planova Partnerstva za otvorenu vlast po pojedinačnim zemljama. Aktivnosti koje su predstavljene ujedno su i direktna veza sa ciljevima, mjerama i aktivnostima nacionalnih akcionih planova reforme javne uprave, pa tako i Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022.

Projektne aktivnosti koje je u okviru reformske oblasti Odgovornost i uz podršku GIZ Programa jačanja javnih institucija u BiH Ured koordinatora za reformu javne uprave prethodno koordinirao na državnom i federalnom nivou u Bosni i Hercegovini, a koje se odnose na  izradu procjene spremnosti javne uprave za objavu podataka u otvorenom formatu (Open Data Readiness Assesement – ODRA), predstavljaju poveznicu i jedan od pozitivnih primjera koraka koje vlade trebaju uraditi prilikom pokretanja inicijativa otvorenih podataka.

Unapređenje transparentnosti i nivoa otvorenosti podataka prepoznato je u naporima reforme javne uprave širom zemalja Zapadnog Balkana i bitan je segment njihovih akcionih planova reforme javne uprave, što je ovom dvodnevnom dijalogu dalo dodatnu vrijednost. Predstavljanje dobrih praksi u koracima koji slijede nakon provedenih analiza u oblasti otvaranja podataka doprinijelo je uspostavljanju partnerstava i kontakata od koristi za planiranje budućih aktivnosti u oblasti transparentnosti i otvaranja podataka u Bosni i Hercegovini.

Pored predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave, u diskusiji su u ime Bosne i Hercegovine učestvovali i predstavnici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, te predstavnik Transparency International BiH, koji je predstavio rezultate praćenja transparentnosti procesa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.