U skladu sa reformskim dokumentima Ureda državnog koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini nastavlja se modernizacija upravnog postupka u Bosni i Hercegovini ka “centralnom osnovu za osiguranje efikasnosti, učinkovitosti i predvidljivosti javne uprave u pružanju javnih usluga”.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 61/22) u članu 4. objašnjeno je da se član 63. stav (2) Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH br. 2/98 i 48/99), iza riječi “pismeno”, dopunjava sa riječima: “ili u formi elektronske isprave izrađene u skladu s posebnim zakonom”. 

Iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase: Organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi, ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu (stav 3). Podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu s posebnim propisima (stav 4.).

Također, članom 11. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 61/22), predviđeno je da se članu 158. Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH br. 2/98 i 48/99) dodaje novi stav (4) koji glasi: “Prilikom rješavanja u upravnom postupku ne smije se od stranaka zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi uprave i institucije iz člana (1.) stav (3.)  ovog zakona vode službene evidencije. Podaci o tim činjenicama pribavljaju se po službenoj dužnosti”.

“Ured koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini nastavit će sa iniciranjem modernizacije upravnih postupaka u Bosni i Hercegovini u skladu sa strateškim ciljem Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, kako bi se ‘ojačalo upravno odlučivanje kao ključna komponenta interakcije između uprave i građana’, odnosno stranaka te time pomoći izgradnji funkcionalne, pouzdane, efikasne, transparentne i odgovorne moderne javne uprave usmjerene ka građanima koje opslužuje, ali i kako je zacrtano u Strateškom okviru za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. da javna uprava postane istinski ‘servis’ građana i bolje osposobljena za pridruživanje Evropskom upravnom prostoru.

Ured koordinatora za reformu javne uprave inicirat će i koordinirati sve dalje aktivnosti sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i uz pomoć i nastavak saradnje sa predstavnicima SIGMA-a.

Smatramo da je ovo dobra vijest za sve subjekte, građane, privredne subjekte, nevladine organizacije i druge, jer će im olakšati, pojednostaviti i pojeftiniti komunikaciju prema javnoj upravi u ostvarivanju subjektivnih prava i dužnosti”, naglasio je zamjenik državnog koordinatora prof. dr. Ferid Otajagić.