Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH je na forumu koji je organizovalo Vijeće Evrope u Bijeljini o temi “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH”, govorio o transparentnim i inkluzivnim politikama na lokalnom nivou, iz iskustva Savjetodavnog vijeća za Otvorenu vlast (OGP) i aktivnosti koje su urađene na nivou BiH.

Ćuzulan je istakao da je u toku predsjedavanja Savjetodavnim vijećem OGP inicijative, zajedno sa civilnim društvom i institucijama sa nivoa BiH koje su podržavale ovu inicijativu, kreirao prvi Akcioni plan koji je dao određene rezultate. Vijeće ministara BiH definiralo je politiku i usvojilo standarde proaktivne transparentnosti, tačnije set od 38 podataka koji su sve institucije sa nivoa BiH obavezne da objavljuju, a koji su od interesa za građane i poslovnu zajednicu, javnost uopće.

On je prezentirao i rezultate istraživanja koja se provode od 2019. godine sa analizovom stanja proaktivne objave podataka na portalima svake institucije. Istraživanja pokazuju napredak u oblasti transparentnosti, ali i identificira sve slabosti koje bi trebalo staviti u prioritet u narednom periodu. Od 81 institucije sa nivoa BiH 55 je odgovorilo na upitnik istraživanja i prosječna transparentnost je 68 posto.

“U setu tih informacija su interne informacije institucija o finansijskom i organizacionom poslovanju, javnim nabavkama, platama i naknadama, planovima zapošljavanja itd. Sve ovo se radi sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u rad institucija, ali i stvaranjem obaveze da se javnost upozna sa svim informacijama koje su od javnog interesa”, rekao je Ćuzulan.

On je istakao i da je u testnoj fazi portal otvorenih podataka na nivou BiH (Open data), a što je jedna od mjera iz drugog Akcionog plana na niovu BiH.

“Ključni cilj takvog portala je omogućiti dostupnim podatke javne uprave i širenje upotrebe javnih, otvorenih podataka sa jednog, centralnog mjesta – portala, čime se omogućava saradnja privatnog i javnog sektora. Kroz projekat je izrađena prijedlog pravnog okvira – Odluka koju je potrebno da usvoji Vijeće ministara BiH, a gdje bi se jasno definisale obaveze institucija da objavljuju otvorene podatke iz svoje nadležnosti”, rekao je Ćuzulan.

Jedna od mjera novog Strateškog okvira i Akcionog plana za reformu javne uprave odnosi se na unapređenje zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima. Zakoni bi trebali propisati standarde proaktivne transparentnosti, kako bi te informacije institucije bile u obavezi same objaviti i kada to građani nisu tražili.

“Krajnji rezultat provođenja ovih aktivnosti treba biti dosljedna praktična primjena prava na pristup informacijama uz propisane i implementirane standarde proaktivne transparentnosti”, istakao je Ćuzulan.