Na portalu e-konsultacije objavljena je Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini strateški je dokument koji utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećih akcionih planova, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti.

Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u predstojećem srednjoročnom periodu. Konačni cilj je povećati efikasnost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sistem javne uprave u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima, uključujući i dalju profesionalizaciju i depolitizaciju državne službe i koordiniran pristupom u kreiranju politika.

Online konsultacije bit će provedene u periodu od 06.07-21.07.2022.godine. Zainteresovani komentare mogu slati iskljucivo putem portala e-konsultacije, u navedenom periodu.

Dokumenti:

Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini

Izjava o svrsi