Ured koordinatora za reformu javne uprave i tim tehničke pomoći projekta “Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini” danas su organizirali online prezentaciju portala otvorenih podataka za institucije BiH.

U ime Ureda koordinatora za RJU stručni savjetnik za IT i pružanje usluga Sabahudin Suljević govorio je o kontekstu razvoja naprednih ekosistema u EU i okruženju i naveo da su se prakse, koje su se pokazale kao najbolje, odvijale od jednostavne objave podatka do objave podatka visoke vrijednosti te pristupa podacima u realnom vremenu (kvalitetno struktuirani podaci visoke semantičke zrelosti).

Od preuzimanja pojedinih odredbi Direktive o informacijama javnog sektora do formi nacionalnih politika otvorenih podatka pa sve do ambicioznih strategija otvorenih podatka i inkluzivnih vladinih struktura. Od razvoja nacionalnih portala otvorenih podataka koji služe kao klasičnih repozitorija za metapodatke pojedinih otvorenih podatka do naprednih nacionalnih #gatewaya# jedinstvenih pristupnih tački podatkovnih setova i znanja.

Kao jedna od ključnih faza je poticanje potražnje (From Pull to Push) (korištenje widgeta) prema kojima se na osnovu iskustva pojedinih zemalja kao npr. Irske potiče korištenje podatka i 20 pute više preuzimanja više u odnosu na inicijalne statične objave podataka. Portal, koji je danas predstavljen, predstavlja pilot projekat za VM BiH i predstavlja alat za centralnu objavu otvorenih podataka. Ovo je prva faza i korak i dalje je potrebno raditi na razvoju, održavanju i punjenju sadržaja portala.

Ključni ekspert na ovoj komponenti projekta Borislav Štulić prezentovao je dizajn portala otvorenih podataka (demo verzija) i rekao da je fizički portal smješten na serveru Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, a da je predviđeno da Ured koordinatora za reformu javne uprave ažurira sadržaj portala dok će institucije Bosne i Hercegovine biti zadužene da unose skupove podataka.

Međutim, svim detaljima dalje održivosti Portala otvorenih podatak će odlučiti Vijeće ministara BiH, nakon usvajanja Odluke o portalu otvorenih podataka (www.podaci.gov.ba) koja je pripremljena kroz ovaj projekat..

“Skupovi podataka su srce sistema portala otvorenih podataka”, rekao je Štulić i dodao da je portal urađen po uzoru na evropski portal otvorenih podataka.

Portal omogućava smještaj tj. objavu setova otvorenih podatka bilo putem pohrane na samom portalu, postavljanje linka na već objavljene podatke institucija te grupno preuzimanje podatka sa portala koji su utemeljeni na CKAN alatu, Portal otvorenih podataka zamišljen je kao pristupna tačka javnim podacima koje su objavile ili će u narednom periodu objavljivati institucije i agencije Bosne i Hercegovine.

Cilj je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koje bi te podatke koristile.

Također se želi potaknuti intenzivnija saradnja s privatnim sektorom, naročito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektronskih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Kako javna uprava posjeduje veliki izvor podataka, stavljanje istih na upotrebu u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci su podaci kojima se može pristupiti na lako dostupan način, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime – uz navođenje autora i saradnika koji su kreirali podatke i distribuiranje pod jednakim uslovima.

Otvorenost vlasti i veći nivo transparentnosti zagovara Savjetodavno vijeće BiH pri inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast čija je BiH članica od 2014. godine.

Trenutno je u pripremi drugi Akcioni plan za provedbu Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH a jedna od mjera koju je inicirao Ured koordinatora za reformu javne uprave je uspostava portala otvorenih podataka.