Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji sa Jednicom za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine analizirao proces implementacije europskog modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Zajednički okvir za procjenu (Common Assessment Framework – u nastavku: CAF) u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na osnovu ove analize Ured koordinatora za reformu jave uprave izradio je nekoliko prijedloga za bolju implementaciju gore navedenog modela, te ovom prilikom predlaže svim institucijama koje su se već odlučile za uvođenje ovog modela za upravljanje kvalitetom ili one koje žele implementirati u narednom periodu isti, kao i trenerima koji su obučeni za podršku u implementacjii CAF-a sljedeće:

  • Preporučuje se da prilikom svake izrade Plana poboljšanja kao rezultata CAF samoprocjene, rukovodstvo institucije donese  jasnu odluku sa formalno utvrđenim okvirom kontrola koji će doprinjeti njenoj efektivnoj realizaciji. Odluka bi trebala sadražavati sljedeće elemente: date nadležnosti za CAF implementaciju/ radnu grupu, predmet/svrhu/djelokrug Radne grupe, rokove i zadatke implementacije, itd i nadležnu osobu za monitoring implementacije te način izvještavanja
  • Prilikom implementacije svakog novog ciklusa CAF modela potrebno je ubuduće u Planu komunikacije jasnije definirati sistem komunikacije sa građanima kao krajnjim korisnicima javnih usluga institucije i nadasve ključnom stranom zainteresiranom za uvođenje CAF-a u javnoj upravi. (definirati i jasno naznačiti fokus/reprezentativne  grupe krajnjih korisnika /građana, te sredstvo komunikacije,pošiljaoca, učestalost i alate)
  • Kod svake samoprocjene potrebno je obratiti pažnju  na kontrolne postupke/aktivnosti u javnoj upravi u segmentima koji se odnose na područja podložnim nepravilnostima i prevarama (javne nabavke, zapošljavanje, itd.), te uzeti  u obzir utvrđene rizike iz planova integriteta i akcionih planovi za borbu protiv korupcije radi usklađivanja područja za poboljšanje.
  • Preporučujemo da se kod identifikacije i analize slabosti (područja za unapređenje) prilikom samoprocjene uzmu u obzir postojeći sistemi upravljanja rizicima (FUK-registar rizika, Plan integriteta, akcioni planovi za borbu protiv korupcije, itd).Preporučujemo da se CAF model također može koristiti u svrhu procjene uspješnosti rada koju zahtjeva Priručnik za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH kao alternative, imajući u vidu da je CAF već metodološki razrađen u odnosu na predloženi BSC model.
  • Preporučujemo da se CAF model također može koristiti u svrhu procjene uspješnosti rada koju zahtjeva Priručnik za financijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH kao alternative, imajući u vidu da je CAF već metodološki razrađen u odnosu na predloženi BSC model.

Institucije Vijeća ministara BiH koje su uvele CAF, pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, su: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.