Канцеларија координатора за реформу јавне управе је у сарадњи са Једницом за интерну ревизију Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине анализирао процес имплементације европског модела за управљање квалитетом у јавној управи Заједнички оквир за процјену (Common Assessment Framework – у наставку: CAF) у институцијама Босне и Херцеговине.

На основу ове анализе Канцеларија координатора за реформу јаве управе израдила је неколико приједлога за бољу имплементацију горе наведеног модела, те овом приликом предлаже свим институцијама које су се већ одлучиле за увођење овог модела за управљање квалитетом или оне које желе имплементирати у наредном периоду исти, као и тренерима који су обучени за подршку у имплементацјии CAF-а сљедеће:

  • Препоручује се да приликом сваке израде Плана побољшања као резултата CAF самопроцјене, руководство институције донесе јасну одлуку са формално утврђеним оквиром контрола који ће доприњети њеној ефективној реализацији. Одлука би требала садражавати сљедеће елементе: дате надлежности за CAF имплементацију/ радну групу, предмет/сврху/дјелокруг Радне групе, рокове и задатке имплементације, итд и надлежну особу за мониторинг имплементације те начин извјештавања
  • Приликом имплементације сваког новог циклуса CAF модела потребно је убудуће у Плану комуникације јасније дефинирати систем комуникације са грађанима као крајњим корисницима јавних услуга институције и надасве кључном страном заинтересованом за увођење CAF-а у јавној управи. (дефинисати и јасно назначити фокус/репрезентативне групе крајњих корисника /грађана, те средство комуникације,пошиљаоца, учесталост и алате)
  • Код сваке самопроцјене потребно је обратити пажњу на контролне поступке/активности у јавној управи у сегментима који се односе на подручја подложним неправилностима и преварама (јавне набавке, запошљавање, итд.), те узети у обзир утврђене ризике из планова интегритета и акционих планови за борбу против корупције ради усклађивања подручја за побољшање.
  • Препоручујемо да се код идентификације и анализе слабости (подручја за унапређење) приликом самопроцјене узму у обзир постојећи системи управљања ризицима (ФУК-регистар ризика, План интегритета, акциони планови за борбу против корупције, итд).Препоручујемо да се CAF модел такође може користити у сврху процјене успјешности рада коју захтјева Приручник за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ као алтернативе, имајући у виду да је CAF већ методолошки разрађен у односу на предложени BSC модел.
  • Препоручујемо да се CAF модел такође може користити у сврху процјене успјешности рада коју захтјева Приручник за финанцијско управљање и контролу у институцијама БиХ као алтернативе, имајући у виду да је CAF већ методолошки разрађен у односу на предложени BSC модел.

Институције Савјета министара БиХ које су увеле CAF, поред Канцеларије координатора за реформу јавне управе, су: Агенција за државну службу БиХ, Агенција за статистику БиХ, Агенција за рад и запошљавање БиХ, Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ и Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ.