U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza 2 (SPPD 2)”, koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave,  6. i 7. septembra 2018. godine organizovana je posjeta razmjene iskustava Ministarstvu finansija i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske.

 

Teme posjete su programsko budžetiranje, i povezivanje procesa planiranja sa procesom budžetiranja. Primarna ciljna grupa  posjete su viši rukovodioci iz institucija zaduženih za koordinaciju na poslovima strateškog planiranja i razvoja politika i viši rukovodioci na poslovima  planiranja budžeta iz ministarstava finansija (BiH, FBiH, RS) i Direkcije za finansije Brčko distrikta.
Tokom posjete posebna pažnja je bila posvećena strateškom planiranju i razvoju politika i s njima povezanih planskih instrumenata (uključujući hijerarhiju i medjusobni odnos planskih dokumenata) na nivou Vlade i u institucijama – jedinstveni ciklus – povezivanje sa budžetom  – (zakonska osnova i praktično). Zatim pitanja vezana za programsku klasifikaciju – utvrđivanje i raspodjela troškova aktivnosti/projekata u okviru programa – (regulatorno i praktično), teme vezane za finansijsko i programsko praćenje, izvještavanje i evaluacija – (regulatorno i praktično). Takođe su detaljno  predstavljani Institucionalni okvir i uloge različitih aktera (interna (u okviru institucije), horizontalna saradnja (između institucija istog nivoa vlasti) i vertikalna koordinacija (između različitih nivoa vlasti), saradnja sa zainteresovanim stranama) u okviru praniranja, praćenja, izvještavanja i eveluacije.

 

Iskustvo Hrvatske je relevantno za BiH obzirom da Hrvatska  primjenjuje programsko budžetiranje, te da je krajem 2017. godine usvojen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, čije će pojedine odredbe stupiti na snagu tokom srednjoročnog perioda 2018 – 2020. Zakonom se sistemski uređuje strateško planiranje i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provođenje,  praćenje  učinaka i ocjenjivanje.

Učesnici ove posjete bili su predstavnici: Ministarstva finansija BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje, Kabineta Vlade Republike Srpske, Federalnog ministarstva finansija, Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Ministarstva finansija RS  i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH.