Predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018. – 2022. godine na danas održanom sastanku u Tesliću usaglasili su šesti dorađeni nacrt Strateškog okvira koji će biti poslan Vijeću ministara BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH i Vladi Brčko distrikta BiH na razmatranje.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave istakao je zadovoljstvo postignutim dogovorom predstavnika Zajedničke radne grupe te ocijenio da će usvajanjem ovog dokumenta biti ispunjen još jedan zahtjev iz revidiranog Akcionog plana za realizaciju Reformske agende, a odnosi se na usvajanje inovirane strategije reforme javne uprave  zasnovane na ključnim principima javne uprave.

Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015–2018. godine istakla je reformu javne uprave kao jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima te naglašava kako ju je potrebno provoditi u tijesnoj vezi s reformama u socio-ekonomskom sistemu i vladavini prava.

Javna uprava u okviru ovog Strateškog okvira obuhvata upravne sisteme koji su kao takvi definirani propisima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj dokument pruža koherentan okvir i definira ciljeve Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta i Vlade Brčko distrikta BiH u oblasti reforme javne uprave. Prioritetne oblasti djelovanja su: jačanje kapaciteta javne uprave kroz implemetaciju principa evropskog upravnog prostora, uspostavljanje korisnički orjentisane i transparentne javne uprave, izgradnja profesionalnog i depolitizovanog službeničkog sistema zasnovanog na principima merit sistema i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne, i odgovorne organizacione strukture javne uprave, na svakom nivou upravne vlasti.

Strateški okvir te akcioni planovi koji će biti u narednom periodu pripremljeni fokusirani su na ciljeve i mjere koji će se provoditi na ova četiri nivoa uprave.

Podršku pripremi dokumenta pružili su: Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ kroz Program jačanja javnih institucija, Good Governance Fund, EC/DEU i SIGMA. Predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH ocijenili su dokument kvalitetnim.

Ured koordinatora za reformu javne uprave zahvalan je svim predstavnicima Zajedničke i tematskih radnih grupa koji su dali doprinos izradi ovog dokumenta.