Predsjedništvo BiH na 43. sjednici održanoj jučer, između ostalog, donijelo je odluku o prihvatanju Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije, Delegacije Europske komisije u Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave još je u aprilu prošle godine pokrenuo proceduru za zaključenja Aneksa VI Memoranduma, kako bi se važenje Memoranduma produžilo do kraja 2020. godine.

Prihvatanjem Aneksa VI Memoranduma će se omogućiti nesmetana implementacija do sada odbrenih projekata iz oblasti reforme javne uprave kao i onih koji će biti odobreni u narednom periodu kroz stvaranje preduslova za korištenje raspoloživih finansijskih sredstava donatora i domaćih vlasti u Fondu za reoformu javne uprave.