Tematska radionica pod nazivom „Kompetencije u državnoj službi“ održana je 15.12.2017. godine u Sarajevu.

Radionica je organizirana u sklopu projekta „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, a implementira ga Zamm media Consulting d.o.o. Sarajevo.

Na radionici su predstavljeni rezultati pilotiranja metodologije za procjenu kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi, te je razmotren značaj i mogućnost primjene kompetencija u upravljanju razvojem državne službe.

Metodologija je pilotirana u institucijama sa četiri nivoa uprave:  Agenciji za nadzor nad tržištem BIH, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu finansija RS i Odjeljenju za stručne i administrativne poslove Vlade BD BIH.

Iako je u ovom pogledu na snazi različit pravni okvir na pojedinim upravnim nivoima iskazano je opredjeljenje da se na svim nivoima dalje radi na uvođenju kompetencija u sistem upravljanja ljudskim potencijalima u skladu sa trendovima u državama članicama EU.

Pored predstavnika pilot institucija u radionici su učestvovali predstavnici nadležnih agencija za državnu službu/upravu, Odbora za zapošljavanje Brčko distrikta BiH te Ureda koordinatora za reformu javne uprave.